KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Déanann BOOCCC ceiliúradh ar a chuid foghlaimeoirí i dtaispeántas ag Músaem Mhíle na Meánaoise

Ba ionad oiriúnach é Músaem Mhíle na Meánaoise Chill Chainnigh an tseachtain seo d’ócáid thaispeántais iontach d’fhoghlaimeoirí fásta a bhí eagraithe ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (BOOCCC).

 

Seastán Music Generation Chill Chainnigh

In ainneoin na drochaimsire lasmuigh, bhí fuadar oibre faoi chách san ionad mar tugadh eolas agus treoir don lucht freastail ar na seirbhísí foghlama éagsúla a bhí ar fáil dóibh. I measc na bhfoghlaimeoirí agus na dteagascóirí a bhí i láthair bhí ionadaithe ó Oideachas Pobail, Ógtheagmháil Chill Chainnigh, an Tionscnamh um Fhilleaedh ar an Oideachas (BTEI), Giniúint Ceoil Chill Chainnigh, VTOS (Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais), Litearthacht d’Aosaigh agus Foghlaim Teaghlaigh – gach Seirbhís de chuid BOOCCC

 

 

Chur Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna (FET) BOOCCC, Martha Bolger, fáilte roimh na foghlaimeoirí go léir agus dúirt sí gur léirigh said gach rud a bhí iontach faoi BOOCCC. In éineacht léi bhí Príomhfheidhmeannach BOOCCC, Eileen Curtis, agus Oifigigh Oideachais do Dhaoine Fhásta BOOCCC John O’Neill agus Bernadette O’Rourke.

Foireann FET ag taispeántas foghlama aosaí – Músaem na Meánaoise

 

 

I measc na mball foirne a bhí i láthair bhí Sharon Tighe ó Sheirbhís um Threoir san Oideachas Aosach Chill Chainnigh agus Teresa Comerford ó Oideachas Pobail. Rinne Alice Bennett agus Rachel Burke ionadaíocht ar K-Cat, a fhaigheann tacaíocht ó Oideachas Pobail faoi Siobhán O’Brien, agus rinne said óstáil ar cheardlann a spreag obair Frida Kahlos. Phéinteáil Rachel portráidí de na cuairteoirí agus d’éascaigh Alice colláis agus líníocht

Alice Bennett, Ionad Ealaíon KCAT agus Creative Spaces agus Sylvia Letter, VTOS

 

 

Rinne Clare Jackman agus Michelle Keary ionadaíocht thar ceann BTEI agus chuir said faisnéis agus comhairle aonair ar fail faoin tseirbhís. Labhair Sinead Blanchfield agus Ciara Kelly ó Ghiniúint Ceoil Chill Chainnigh le mic léinn féideartha faoina gcláir éagsúla. Ar leithligh, léirigh mic léinn ó Ógtheagmháil Chill Chainnigh gléasanna cinn VR – gíomhaíocht a spreag go leor suime

 

 

Labhair Carmel Bryan agus Carmel O’Neill le cuairteoirí faoi sheirbhísí Litearthachta d’Aosaigh agus Foghlaim Teaghlaigh BOOCCC, faoi seach. Tá an tsamhail foghlama teaghlaigh, a thosaigh i mbunscoil Naoimh Eoin, leathnaithe anois go contae Chill Chainnigh, lena n-áirítear Caisleán an Chomhair agus Baile Sheáin. Aithníonn sé an príomh-ról atá ag tuismitheoirí in oideachas a gcuid leanaí agus cothaíonn sé torthaí acadúla níos fearr do leanaí agus caidrimh níos fearr idir tuismitheoirí agus scoileanna. Tá an tseirbhís ag dul ó neart go neart

 

 

Chuir Geraldine Moran, Comhordaitheoir VTOS Chill Chainnigh, in éineacht lena comhghleacaithe Charlotte Beattie agus Sean Lawless, ‘A Slice of VTOS Life’ i láthair ag a n-ardán. Áiríodh lena dtaispeántas ealaín, ceardaíocht agus dearadh, grianghrafadóireacht, cócaireacht, criadóireacht agus saibhreas eolais ar dhámhachtain gnó leibhéal 5 an QQI (Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann), an dámhachtain leibhéal 3 san fhoghlaim ghinearálta, agus an raon leathan de Ghradaim City and Guilds (Cathrach agus Cuallachtaí) atá ar fáil d’fhoghlaimeoirí.

Geraldine Moran ag seastán VTOS Chill Chainnigh

 

 

Bhí ardán um Threoir san Oideachas d’Aosaigh Chill Chainnigh gnóthach. Thairg foireann Orla Reddy, Donna Patton, Joan Howley agus Siobhan Murphy treoir agus eolas ar roghanna oideachais, oiliúna agus gairme. Mhínigh siad go gcuireann an tSeirbhís um Threoir san Oideachas d’Aosaigh, atá saoir in aisce agus gairmiúil, ar chumas foghlaimeoirí féideartha a gcuid láidreachtaí agus scileanna a fhiosrú, spriocanna a aithint agus cinntí eolacha a dhéanamh.

 

Chun tuilleadh eolais ar chúrsaí agus roghanna a fháil téigh ar www.kcetb.ie agus ar www.fetchcourses.ie

 

Teideal príomhíomhá: Michelle Cleary, Oifigeach Cléireachais BTEI agus Claire Jackman Comhordaitheoir BTEI ag an taispeántas foghlaimeora aosaigh ag Músaem na Meánaoise, Cill Chainnigh

Léim ar ábhar