KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Feidhmeanna oifige óige

  • Maoiniú bliantúil a riar do thionscadail agus seirbhísí obair óige UBU thar ceann na Roinne Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Imeasctha agus Óige (DCEIDY).
  • An Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla a riar, agus scéimeanna eile dá leithéid, a chuireann deontais bheaga ar fáil do ghrúpaí óige faoi stiúir oibrithe deonacha.
  • Iarratais ar dheontais ó eagraíochtaí maoinithe agus ó chlubanna óige deonacha a athbhreithniú, a mheas agus a phróiseáil.
  • Tuairisciú don DCEIDY ar thionscadail agus ar sheirbhísí arna maoiniú trí BOOCCC, lena n-áirítear tuarascálacha bliantúla bailíochtaithe agus iarratais ar mhaoiniú.
  • Oibriú i gcomhar le seirbhísí óige áitiúla chun freastal ar riachtanais daoine óga, idir 10-24 bliana d’aois i gCill Chainnigh agus i gCeatharlach.
  • Riachtanais na ndaoine óga, agus na réimsí tosaíochta agus na spriocghrúpaí daoine óga, a shainaithint agus fianaise a thabhairt orthu, a gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu trí phróifíl ceantair DCEDIY, measúnú riachtanas agus uirlis riachtanas seirbhíse.
  • Deiseanna oiliúna, tacaíochta agus forbartha a sholáthar don fhoireann agus d’oibrithe deonacha san earnáil.
  • Tionchar dearfach na hoibre óige ar shaol na ndaoine óga a chur chun cinn.
  • Cur le forbairt na hoibre óige ar leibhéal náisiúnta trí oibriú le Bord Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOOÉ), an DCEDIY agus comhlachtaí eile.
  • Tacú le hinbhuanaitheacht na hoibre óige trí thacú le hacmhainní cuí chun freastal ar riachtanais daoine óga.
Léim ar ábhar