KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Fúinn

Forbhreathnú ar Sheirbhísí

Is soláthraí ceannasach oideachais agus oiliúna san oirdheisceart é Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (BOOCCC), a chuireann ar chumas 15,000 foghlaimeoir bliantúil a lánacmhainneacht a bhaint amach trí bhealaí oideachais a thairiscint i scoileanna, i gcoláistí, in ionaid oiliúna agus i suíomhanna pobail. Cuimsíonn ár sainchúram bainistiú agus feidhmiú 13 iar-bhunscoil, dhá choláiste breisoideachais agus oiliúna, raon leathan seirbhísí oideachais aosaigh agus pobail i 30 láthair ar fud Chill Chainnigh agus Cheatharlach, comhordú na seirbhísí óige, agus cur chun cinn. oideachas ceoil trí Music Generation. Fostaíonn ár n-eagraíocht 1,377 duine agus feidhmíonn sí buiséad bliantúil os cionn €80 milliún. Is é ár tagline Bain an rath amach trí fhoghlaim le BOOCCC agus is é ár gcreideamh lárnach go bhfuil an chumhacht ag an bhfoghlaim saolta a athrú agus pobail a thógái

Ár Misean

A chur ar chumas an fhoghlaimeora a mhianach a bhaint amach tríd an oideachas agus trí pháirt a ghlacadh i saol an limistéir agus na tíre againne.

Cairde lámha le chéile

Ár bhFís

Forbairt deiseanna an oideachais agus na hoiliúna ar ardchaighdeán a threorú ar fud Chontae Chill Chainnigh agus Chontae Cheatharlach, ag dul i dteagmháil leis na foghlaimeoirí agus leis na pobail trí gach céim na fhoghlama fadsaoil.

Ár Luachanna

Sé an BOOCC an soláthraí is mó deiseanna an oideachais, na hoiliúna agus obair na hóige i gContae Chill Chainnigh agus i gContae Cheatharlach. Aithnímid an tábhacht a bhaineann leis an ról atá againn inár bpobal agus tuigimid ár bhfreagracht maidir le seirbhísí a chur ar fáil ar ardchaighdeán. Tá ár mbunluachanna mar bhonn agus mar thaca ag ár gcuid oibre:

Luach na Foghlama
Is mór againn an fhoghlaim agus cuirimid an foghlaimeoir i gcroílár ár gcuid oibre. Creidimid go bhfuil sé ar chumas na foghlama an saol a athrú agus an pobal a chur le cheile.

An Barrfheabhas mar Chuspóir
Tá sé mar aidhm againn an barrfheabhas a bhaint amach i ngach seirbhís againne. Cuirimid cultúr an fheabhsaithe leanúnaigh chun cinn inár scoileanna, inár n-ionaid agus ar fud ár seirbhísí.

Tógáil na gCaidreamh
Cuirimid caidrimh le cheile le daoine eile atá bunaithe ar an gcomhobair agus ar an meas. Aithnímid go mbrathann rath na heagraíochta ar an gcomhobair atá ríthábhachtach dár gcuid seirbhísí.

An Oscailteacht a Chur Chun Cinn
Táimid freagrach do dhaoine eile agus cuirimid an oscailteacht agus an trédhearcacht chun cinn. Aithnimid mar chomhlacht poiblí go gcaithfimid ár gcuid chaighdeáin a choinneáil ar an ardleibhéal.

An Pobal a Fheabhsú
Aithnímid ár ról mar sholáthraí na seirbhísí laistigh dár bpobal. Is eagraíocht foghlama sinn agus oibrímid chun cur le leas nár bpobal trí sheirbhísí an oideachais, na hoiliúna agus na tacaíochta a chuirimid ar fail.

Tugann Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach tacaíocht do dhaoine óga agus d’fhoghlaimeoirí fásta trína cheithre phríomhréimse gníomhaíochta:

Oideachas Dara Leibhéil

 • Coláiste Pobail na Mainistreach, Port an Chalaidh
 • Gairmscoil an Bhuiríos
 • Coláiste Aindriú, Muine Bheag
 • Coláiste Cois Siúire, Móin Choinn
 • Coláiste Eoin, Baile Aicéid
 • Coláiste Mhuire, Baile Sheáin
 • Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh
 • Coláiste Duisge, Gráig na Manach
 • Gaelcholáiste Cheatharlach
 • Coláiste Ghréine, Baile Mhic Andáin
 • Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh
 • Scoil Aireagail, Baile Héil
 • Coláiste Tyndall Ceatharlach

Seirbhís Breisoideachais agus Oiliúna

 • Seirbhís Treorach d'Aosaigh
 • Seirbhís Foghlama d'Aosaigh
 • Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI)
 • Institiúid Breisoideachais agus Oiliúna Cheatharlach
 • Seirbhís Oideachais Phobail
 • Gníomhaíochtaí Comhoibrithe
 • Music Generation
 • Coláiste Breisoideachais Ormonde
 • Seirbhísí Oiliúna
 • Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG)
 • Seirbhís don Ógra
 • Ógtheagmháil

Gníomhaíochtaí Comhpháirtíochta

i gcomhar le:

 • Boird Forbartha Contae
 • Coistí Contae Chúram Leanaí
 • Cláir Leader
 • Comhpháirtíochtaí Caitheamh Aimsire agus Spóirt
 • Tascghrúpaí Áitiúla ar Dhrugaí
 • Cláir Chríochnaithe Scoile
 • An Grúpa um Bearta Cuimsiú Sóisialta

Seirbhísí Tacaíochta Oideachais

 • Clár Forbartha Foirgneamh
 • Bainistíocht Bhuiséadach agus Airgeadais
 • Seirbhísí Corparáideacha
 • Seirbhísí do Chustaiméirí
 • Sláinte agus Sábháilteacht
 • Seirbhísí Earcaíochta agus Acmhainní Daonna
Léim ar ábhar