KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Cosaint Sonraí

Baineann cosaint sonraí le do cheart bunúsach chun príobháideachta. Choinnigh BOOCCC, agus leanfaidh sé ar aghaidh ag coinneáil, do chuid faisnéise pearsanta sábháilte agus faoi i rún i gcónaí.

Tháinig Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) an AE i bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018. Tugann sé níos mó cearta, smachta agus tuisceana do dhaoine ar an gcaoi a bhfuil a gcuid sonraí pearsanta á n-úsáid.

Ní chuireann RGCS isteach ar na seirbhísí a chuirimid ar fáil ach ceanglaítear orainn tú a choinneáil ar an eolas faoi:

 • an cineál sonraí a choinnímid fút
 • cuspóir na sonraí seo
 • do chearta maidir leis an gcaoi a bpróiseáiltear do shonraí.

Soláthraíonn na naisc seo a leanas faisnéis ar ár mBeartas Cosanta Sonraí. Tá faisnéis maidir le conas a phróiseálaimid do shonraí leagtha amach sna Fógraí Príobháideachta Sonraí.

Roinnimid agus aistrímid sonraí daltaí chuig rialtóirí sonraí eile. Sa chuid seo tugaimid tuilleadh eolais duit faoi na cineálacha faighteoirí nó catagóirí faighteoirí do shonraí pearsanta. Tabhair faoi deara le do thoil nach liosta uileghabhálach é seo, agus aistreoimid sonraí pearsanta chuig tríú páirtithe eile nuair a cheanglaítear nó a gceadaítear sin faoin dlí. Ina theannta sin, tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil an ceart ag an BOO dul i dteagmháil le tríú páirtithe cuí i gcás éigeandála.

 • Tuismitheoirí/caomhnóirí
 • Scoileanna agus Ollscoileanna/Coláistí/Institiúidí Eile
 • Foireann tacaíochta na ndaltaí/cruinnithe foirne Tréadchúraim
 • Teagmháil Éigeandála
 • Ionad Oideachais
 • An Roinn Oideachais agus Scileanna
 • An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
 • TUSLA
 • EWO/NUA:
 • An Garda Síochána
 • NCSE
 • FSS
 • Soláthraithe socrúcháin oibre agus/nó fostóirí: do na mic léinn sin atá ag dul ar thaithí oibre agus/nó ar shocrúchán oibre, agus/nó ar phrintíseachtaí
 • Comhroinnt sonraí le SOLAS agus le daoine eile tríd an gCóras Tacaíochta d’Fhoghlaimeoirí Cláir (“PLSS”)
 • Comhroinnt sonraí le córais MIS díoltóirí tríú páirtí tríd an gCóras Tacaíochta d'Fhoghlaimeoirí Cláir (“PLSS”). Úsáidimid feidhmiúlacht bhreise sa Chóras Salespulse, VSware agus MIT agus tá áis easpórtála ar fáil laistigh de PLSS mar thacaíocht. Cinntear go háitiúil úsáid na gcóras seo toisc nach bhfuil feidhmiúlacht áirithe ar fáil in PLSS
 • VSware
 • Ardfhoghlaim
 • Príosúin agus Scoileanna Coinneála Leanaí:
 • SUSI
 • An Chomhairle Mhúinteoireachta
 • An Phríomh-Oifig Staidrimh
 • Na Coimisinéirí Ioncaim
 • An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
 • Oibrithe Sóisialta
 • Institiúidí airgeadais
 • Fostóirí san am atá caite agus amach anseo
 • Cuntais Airgeadais, Iniúchtaí, agus Iniúchóirí
 • Riarthóirí pinsin, cuideachtaí a thairgeann Ranníocaíocht Saorálach Breise (AVC)
 • Ceardchumainn
 • Árachóir agus/nó Comhairleoirí Dlí na BOOanna, lena n-áirítear an tAonad Tacaíochta um Seirbhísí Dlí, Boird Oideachais agus Oiliúna na hÉireann: aistríonn agus roinneann an BOO sonraí lena árachóirí, Comhlachtaí Poiblí na hÉireann, agus a n-imscrúdaitheoirí ionaid oibre, láimhseálaithe éileamh agus comhairleoirí dlí atá ceaptha go cuí de bhun pholasaí árachais an BOO. Roinneann agus aistríonn an BOO sonraí pearsanta chuig a chomhairleoirí dlí freisin chun comhairle dlí a fháil agus chun éilimh dhlíthiúla a thógáil agus a chosaint.
 • Soláthraithe seirbhíse (TCI, slándáil, tacaíocht TF, ardáin réitigh íocaíochtaí, gníomhaireachtaí margaíochta dírí nó cuideachtaí priontála, seirbhísí/bogearraí braite bradaíola, soláthraithe seirbhíse a sholáthraíonn seirbhísí do mhic léinn, m.sh. Aipeanna, Táibléid srl). Saineolas agus tacaíocht chuí a fháil, agus a chinntiú go bhfuil an BOO á bhainistiú i gceart. Coinneofar na soláthraithe seirbhíse sin de bhun [Comhaontú Leibhéal Seirbhíse/Comhaontú Próiseála Sonraí] i scríbhinn.
 • An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta (HSA)
 • Pámháistir Ginearálta
 • Seirbhísí Comhroinnte Párolla
 • Seirbhísí Airgeadais Roinnte
 • Boird Oideachais agus Oiliúna na hÉireann
 • Líonra Aistrithe na hEarnála Poiblí
 • Clár Críochnaithe Scolaíochta
 • An Bord Fuilaistriúcháin
 • Cumann Peile na hÉireann
 • Cumann Cispheil na hÉireann
 • Facebook
 • Dropbox
 • Gaisce, Gradam an Uachtaráin
 • Nuálaithe Sóisialta Óga
 • Junk Kouture
 • Clár Fiontar Mac Léinn
 • Soláthraithe Sláinte Ceirde
 • Alt 29 Coistí
 • BOOCCC – Scileanna chun Oibre

Is liosta táscach é seo de na comhlachtaí a n-aistrímid sonraí chucu, ach ní liosta iomlán é. Nochtóimid do thríú páirtithe eile (nach gá go bhfuil siad liostaithe anseo) i gcás ina bhfuil bunús dlí, agus/nó go bhfuil ceanglas dlíthiúil orainn é sin a dhéanamh.

Faoin reachtaíocht um chosaint sonraí, tá na cearta seo a leanas ag ábhar sonraí: 
 • ceart rochtana
 • ceart chun ceartúcháin
 • ceart go ndéanfaí dearmad air
 • ceart próiseáil a shrianadh
 • ceart chun iniomparthacht sonraí
 • ceart agóid a dhéanamh agus agóid a dhéanamh i gcoinne cinnteoireachta / próifíliú uathoibrithe
 • ceart gearán a dhéanamh leis an Údarás Maoirseachta
Is féidir le hábhar sonraí rochtain a iarraidh ar chóipeanna dá shonraí atá i seilbh BOOCCC in aon cheann dá oifigí riaracháin, scoileanna, nó coláistí breisoideachais trí ríomhphost a sheoladh chuig dataprotection@kcetb.ie, or writing to KCETB, Seville Lodge, Callan Road, Kilkenny. A Data Access Form is also available on request from dataprotection@kcetb.ie. The person making the data access request must provide one of the following to verify identity:
 • pas nó ceadúnas tiomána cothrom le dáta arna fhíorú go hoifigiúil le stampa an stáisiúin agus síniú bhall den Gharda Síochána
 • dearbhú ó Choimisinéir Mionnaí ag fíorú aitheantais
 • cur i láthair pearsanta aitheantais fhoirmiúil ag oifig riaracháin BOOCCC, Sevilla Lóiste, Cill Chainnigh
Ní mór don iarrthóir cur síos a dhéanamh ar nádúr a gcomhcheangail le BOOCCC. Ní mór go n-áireofaí le hiarratais ar íomhánna TCI an suíomh beacht, an dáta agus thart. am laistigh de 28 lá ó eachtra (ní choinnímid píosaí scannáin tar éis an ama seo). I gcúinsí áirithe, agus de réir na Reachtaíochta um Chosaint Sonraí, féadfar iarratas a dhiúltú. I gcás den sórt sin, tabharfaidh BOOCCC bunús dlí iomlán don diúltú don ábhar sonraí. Nuair a fhaightear gach doiciméad ábhartha, próiseálfaidh BOOCCC an t-iarratas laistigh de 30 lá féilire. De réir na reachtaíochta um chosaint sonraí, ní féidir le BOOCCC ach sonraí a scaoileadh a bhaineann leis an duine atá ag déanamh an iarratais ar shonraí. Déanfar sonraí a bhaineann le haon duine aonair eile a chur in eagar nuair is gá. Déanfar píosaí scannáin TCI a pixil chun sonraí/íomhánna inaitheanta gach páirtí eile a chosaint. Tá tuilleadh eolais ar phríobháideachas maidir le TCI le fáil inár bPolasaí TCI agus Fógraí Príobháideachta.

Ba cheart do Thuismitheoirí/Caomhnóirí atá ag déanamh Iarratas Rochtana Sonraí ar chóipeanna de shonraí a choinnítear faoina leanbh (daltaí faoi 18 mbliana d’aois) na dlíthe um chosaint sonraí a bhaineann lena n-iarratais a léamh agus eolas a chur orthu. Imlíníonn Cuid 3, (3.1(a), (b) agus (c)) de Bheartas Cosanta Sonraí BOOCCC an próiseas seo laistigh de scoileanna agus d'ionaid BOOCCC.

Ba cheart iarratais rochtana a sheoladh chuig an Oifig um Chosaint Sonraí BOOCCC. Seol ríomhphost chuig dataprotection@kcetb.ie

Sonraí teagmhála le haghaidh fiosrúcháin maidir le Cosaint Sonraí i BOOCCC

Colette Duggan

Déantar athbhreithniú leanúnach ar ár mbeartais agus ar ár nósanna imeachta um chosaint sonraí.

Léim ar ábhar