KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Oideachas Riachtanas Speisialta

Deir an tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu (EPSEN) (2004) “[is é atá i gceist le riachtanais speisialta oideachais]…srian ar chumas an duine a bheith rannpháirteach in oideachas agus leas a bhaint as mar gheall ar bhuan-srianadh fisiciúil, céadfach, meabhrach. míchumas sláinte nó foghlama, nó aon riocht eile a fhágann go bhfoghlaimíonn duine ar bhealach difriúil ó dhuine gan an riocht sin”

Tá BOOCCC tiomanta do na daltaí go léir a fheiceáil ag baint lánacmhainneachta amach.

Soláthraíonn an contanam tacaíochta creatlach do scoileanna le cur ar a gcumas riachtanais na mac léinn a shainaithint agus freagairt dóibh ar bhealach solúbtha. Tacaítear leis an bpróiseas seo freisin trí rannpháirtíocht le gairmithe seachtracha, de réir mar is gá.

Léaráid Chontanam Tacaíochta

Tá soláthar ranganna speisialta ceadaithe ag an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) sna scoileanna seo a leanas.

Coláiste Phobail na Mainistreach

Tá an scoil seo suite ar Bhóthar na Mainistreach, Port an Chalaidh, Port Láirge.

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar an shuíomh gréasáin nó déan teagmháil leis an scoil trí:
Glaoigh ar: 051 832 930
Ríomhphost: info@abbeycommunitycollege.com

Gairmscoil an Bhuiríos

Tá an scoil seo suite i mBuiríos, Co. Cheatharlach

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar an shuíomh gréasáin nó déan teagmháil leis an scoil trí:
Glaoigh ar: 059 977 3155
Ríomhphost: info@borrisvocationalschool.ie

Coláiste Mhuire

Tá an scoil seo suite i mBaile Sheáin, Co. Chill Chainnigh

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar an shuíomh gréasáin.

Nó déan teagmháil leis an scoil trí:
Glaoigh ar: 056 883 1135
Ríomhphost: info@colaistemhuirekk.ie

Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh

Tá an scoil seo suite ar an tSráid Nua, Cill Chainnigh

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar an shuíomh gréasáin nó déan teagmháil leis an scoil trí:
Glaoigh ar: 056 772 2468
Ríomhphost: info@kcvs.ie

Scoil Aireagail

Tá an scoil seo suite i mBaile Héil, Co. Chill Chainnigh.

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar an shuíomh gréasáin nó déan teagmháil leis an scoil trí:
Glaoigh ar: 056 776 8632
Ríomhphost: info@scoilaireagail.ie
Léim ar ábhar