KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Deontais Oifige Óige agus Tionscnaimh Tacaíochta

Tá Oifig Óige BOOCC freagrach as riaradh, rialachas agus maoirseacht os cionn €1.1 milliún i maoiniú ón Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Imeasctha agus Óige ( DCEDIY) do sheirbhísí óige áitiúla agus do chlubanna óige deonacha áitiúla trí dheontais éagsúla agus tacú le tionscnaimh gach bliain.

The DCEDIY grants directly benefit young people in Kilkenny and Carlow through their participation and engagement in a variety of youth work supports, programmes and initiatives. These are run by Carlow Regional Youth Service, Ossory Youth Services, Foróige DRUM Youth Project and Health Café, Kilkenny as well as a host of voluntary youth work clubs and groups.

KCETB also works with the DCEDIY, as a strategic partner, to support the delivery of the Youth Information Centre in Kilkenny and the UBU Your Place Your Space youth funding scheme in Kilkenny and Carlow which provides almost €1 million for local youth services.

Please click here to see a map of current KCETB funded Projects, YICs, and Clubs operating in Kilkenny and Carlow

sásta-cairde-léim

Samplaí de dheontais le déanaí:

Scéim Maoinithe Caipitil don Aos Óg

Aidhm: Maoiniú a chur ar fáil le haghaidh caiteachais ar sheirbhísí áitiúla óige atá caipitil ó nádúr lena n-áirítear tionscadail ar scála beag, trealamh, oiriúnuithe, áiseanna aerála agus sláintíochta, athchóiriú agus feabhsuithe sláinte agus sábháilteachta.

Scéim Deontais Trealaimh do Chlubanna Óige

Aidhm: Maoiniú a chur ar fáil do chaiteachas do chlubanna óige deonacha de chineál caipitil lena n-áirítear ranníocaíocht le ceannach/suiteáil aonuaire, obair chaipitiúil ar áitribh agus trealamh TFC.

Scéim Maoinithe LGBTI+

Aidhm: Uaireanta teagmhála na seirbhísí óige le daoine óga LGBTI+ a mhéadú chun a chinntiú go bhfuil gach duine óg LGBTI+ infheicthe, go bhfuil meas agus cuimsiú orthu.

Deontas Mionobair Covid 19

Aidhm: Tacaíocht a thabhairt do sheirbhísí óige agus do chlubanna óige chun mionchostais athoscailte a ghlanadh go hiomlán mar thoradh ar shrianta Covid-19 a mhaolú

Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla

Aidhm: Cúnamh deontais a sholáthar i dtreo na gcostas a bhaineann le clubanna/grúpaí óige faoi stiúir oibrithe deonacha a reáchtáil ag leibhéal áitiúil, páirtmhaoinithe ag fáltais an Chrannchuir Náisiúnta.

Deontas Sláinte agus Folláine Daoine Óga BOOCCC

Aidhm: Tacaíochtaí breise a sholáthar do dhaoine óga a bhfuil droch-mheabhairshláinte agus imní ardaithe orthu trí chláir dhearfacha sláinte agus folláine a chur ar fáil lena n-áirítear idirghabhálacha teiripeacha.

Deontas Sláinte agus Folláine Oibrithe Óige BOOCCC

Aidhm: Cuidiú le tacaíocht a thabhairt d’fhoireann obair óige UBU chun déileáil ar bhealach níos éifeachtaí le saincheisteanna a bhaineann leis an obair a d’fhéadfadh a bheith os a gcomhair mar gheall ar Phaindéim Covid. 

Tionscnamh Tacaíochta Infhostaitheachta Óige Spriocdhírithe

Aidhm: Dul i ngleic le agus tacú leis na daoine óga atá níos deacra teacht orthu, idir 15 agus 24 bliana d’aois, nach bhfuil i bhfostaíocht, in oideachas ná in oiliúint. Tá fócas an tionscnaimh ar scileanna boga agus iad seo a fhorbairt maidir le hinfhostaitheacht trí chabhrú le daoine óga muinín mhéadaithe a bhaint amach. 

Léim ar ábhar