KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Struchtúr Eagraíochtúil

Tacaíonn feidhmeannach le bord BOOCCC, atá freagrach as cur i bhfeidhm beartais, bainistíocht laethúil agus feidhmeanna nach bhfuil forchoimeádta ag an mbord, mar atá sonraithe san Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013.

Feidhmíonn BOOCCC ar fud an dá chontae, Cill Chainnigh agus Ceatharlach, lena ceannoifig i gCeatharlach agus oifig eile i gCill Chainnigh.

Tá an fhoireann bhainistíochta faoi stiúir an phríomhfheidhmeannaigh agus triúr stiúrthóirí: Stiúrthóir na Scoileanna; Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna; agus Stiúrthóir Tacaíochta agus Forbartha agua Eagraíochta

Príomhfheidhmeannach

Eileen Curtis

Stiúrthóir Scoileanna

Pauline Egan

Stiúrthóir
Tacaíochta agus Forbartha Eagraíochta

Liam Scott

Stiúrthóir Breisoideachais
& Oiliúna

Martha Bolger

Príomhoidí Scoile

Príomhoifigigh Chúnta
Ceann na Rannóige

(Airgeadas, Corparáideach, Acmhainní Daonna)

Príomhoide PLC

Bainisteoir Seirbhísí Oiliúna

Oifigigh Oideachais Aosaigh

Foireann na Scoile

Foireann Riaracháin

Bainisteoirí Ionaid

Foireann Breisoideachais
& Oiliúna
Léim ar ábhar