KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Céard é Obair Óige?

Obair don Ógra agus ról na BOOanna

Tá freagracht reachtúil ar ról na mBord Oideachaisa agus Oiliúna (BOOannna) agus ar Obair don Ógra maidir le hObair don Ógra in Éirinn. Tá sé seo leagtha amach san Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013, a shonraíonn gurb í feidhm na mBord Oideachais agus Oiliúna, maidir le hobair don ógra, ná: Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013, which states that the function of ETBs,  in relation to youth work, is to:

“Tacú le soláthar, le comhordú, le riaradh agus le measúnú seirbhísí oibre don ógra ina limistéar feidhme agus soláthróidh sé cibé faisnéis a iarrfaidh an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige maidir leis an tacaíocht sin agus chun a mheasúnú an bhfuil an modh a chomhlíonann sé a fheidhmeanna eacnamaíocha, éifeachtúla agus éifeachtacha.”

Céard é Obair don Ógra?

D’fheabhsaigh obair don ógra le saolta daoine óga agus daoine fásta in Éirinn ar feadh níos mó ná 100 bliain. Tugadh aitheantas reachtúil foirmiúil dó san Acht um Obair Ógra 2001, a shainíonn obair don ógra mar: Youth Work Act 2001, which defines youth work as:

Clár pleanáilte oideachais atá deartha chun cabhrú le forbairt phearsanta agus shóisialta daoine óga agus iad a fheabhsú trína rannpháirtíocht dheonach, agus atá comhlántach lena n-oideachas agus lena n-oiliúint fhoirmiúil, acadúil nó ghairmiúil agus a sholáthraíonn eagraíochtaí deonacha oibre don ógra go príomha.

Is próiseas oideachais agus forbartha í obair don ógra, thar aon rud eile, atá bunaithe ar rannpháirtíocht agus tiomantas gníomhach agus deonach daoine óga. Baineann obair óige le gach duine óg, agus dírítear go háirithe orthu siúd atá idir 10-25 bliana d’aois.

Cuspóir na hOibre don Ógra

 • Féinmheas agus féinmhuinín daoine óga a thógáil.
 • A gcumas caidrimh phearsanta agus shóisialta a bhainistiú a fhorbairt.
 • Eispéiris nua fhiúntacha agus dhúshlánacha a thairiscint.
 • Deiseanna foghlama a chur ar fáil le cur ar chumas daoine óga eolas a fháil agus scileanna nua a fhorbairt.
 • Cumas daoine óga a fhorbairt chun rioscaí agus iarmhairtí a bhreithniú, agus cinntí eolasacha a dhéanamh agus freagracht a ghlacadh.
 • Cabhrú le daoine óga feasacht shóisialta agus braistint dlúthpháirtíochta sóisialta a fhorbairt.
 • Guth a thabhairt do dhaoine óga sa chinnteoireacht a théann i bhfeidhm ar a saol.
 • Ról daoine óga mar shaoránaigh ghníomhacha a fheabhsú.
 • Éist leis agus éisteacht lena bhfuil le rá ag daoine óga.

Conas a tharlaíonn sé?

Tá na modhanna a ghlactar, agus na cláir agus na gníomhaíochtaí a mbíonn oibrithe don ógra agus daoine óga ag gabháil dóibh, an-ilghnéitheach, lena n-áirítear:

 • Caitheamh Aimsire, spórt agus caitheamh aimsire laistigh/amuigh
 • Ealaíona agus cultúr, drámaíocht agus ceol san áireamh
 • Saoránacht, gníomh sóisialta, rannpháirtíocht na hóige, saincheisteanna cearta agus comhionannais, an comhshaol, oideachas forbartha agus polaitíocht
 • Leas agus folláine, lena n-áirítear oideachas maidir le sláinte, caidrimh agus gnéasacht; bainistíocht struis; Garchabhair; drugaí, alcól agus caitheamh tobac.
 • Scileanna saoil, mar cheannaireacht, obair foirne, pleanáil agus cinnteoireacht, cumarsáid, réiteach fadhbanna, tionscnamh agus freagracht
 • Anailís Chriticiúil agus smaointeoireacht chruthaitheach agus mhachnamhach
 • Gníomhaíochtaí feasachta idirchultúrtha agus idirnáisiúnta agus malartuithe
 • Teicneolaíocht Faisnéise

Cad iad luachanna na hOibre don Ógra?

Tagann luachanna na hoibre óige le cuspóir an oideachais agus tá siad bunúsach don phróiseas, ag méadú muiníne daoine aonair, as an méid a chuireann siad leis an tsochaí, agus a luach mar shaoránaigh.

Is iad na luachanna seo:

 • Daoine óga a chumasú
 • Comhionannas agus cuimsiú
 • Meas ar gach duine óg
 • Rannpháirtíocht daoine óga sa chinnteoireacht
 • Comhpháirtíocht
 • Rannpháirtíocht dheonach
Cairde lámha le chéile

Cad iad na buntáistí a bhaineann le hObair don Ógra?

Cuireann obair óige luach le saolta na ndaoine óga go léir, rud a chabhraíonn leo scileanna agus tréithe marthanacha a fhorbairt; is féidir leis dul i bhfeidhm go háirithe ar shaol na ndaoine óga atá leochaileach nó faoi mhíbhuntáiste, nó is mó a dtugann an scoil dúshlán dóibh. Is féidir le hobair don ógra cuidiú le muinín a chothú, eiseamláirí a sholáthar, eispéiris nua a oscailt agus muintearas a thabhairt do dhaoine óga.

Don Ógra

Bíonn an obair don ógra oideachasúil agus taitneamhach araon; tá sé sásúil agus spraíúil. Bíonn níos mó deiseanna agus níos mó roghanna acu don todhchaí dóibh siúd a ghlacann páirt in obair don ógra.

Do Phobail

Is éard atá i gceist le hObair don Ógra ná daoine fásta agus daoine óga ag obair le chéile, ag tógáil spiorad pobail agus ag glacadh ról gníomhach i bhforbairt a bpobail.

Don tSochaí

Téann obair óige i ngleic le fíor-shaincheisteanna sóisialta; téann sé i ngleic le míbhuntáiste; feabhsaíonn sé leis an saol daonlathach agus is luach ollmhór ar airgead é!

Gnéithe Cinntitheacha

 • Baineann obair don ógra le rannpháirtíocht dheonach.
 • Bíonn baint ag daoine óga le hobair don ógra toisc go roghnaíonn siad a bheith; mar tá siad ag iarraidh rudaí fiúntacha, taitneamhacha a dhéanamh ina gcuid ama saor i gcuideachta a gcairde agus daoine fásta a bhfuil spéis acu ann, tacú leo, idir phá agus dheonach.
 • Tosaíonn obair óige 'an áit ina bhfuil daoine óga'.
 • Tá an obair don ógra solúbtha agus ilúsáide ina cur chuige. Tosaíonn sé le leasanna agus uaillmhianta daoine óga féin agus cabhraíonn sé leo a gcuid spéiseanna a leathnú.
 • Baineann obair don ógra le comhpháirtíocht.
 • Laistigh den obair don ógra, is comhpháirtithe gníomhacha iad na daoine óga maidir le cinntí a dhéanamh, cláir a phleanáil agus tosaíochtaí a shocrú. Tá caidreamh na hoibre óige bunaithe ar chomhphlé leanúnach idir daoine óga agus daoine fásta.
Léim ar ábhar