KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Saoráil Faisnéise

Tá an ceart ag daoine aonair rochtain a fháil ar fhaisnéis phearsanta agus neamhphearsanta atá i seilbh ag an mBOOCCC ar na bealaí seo a leanas:

Beartas Rochtana Riaracháin

Ans.  Faoi Rochtain Riaracháin, cuirfear gach faisnéis chuí ar fáil don iarrthóir maidir le príobháideacht, rúndacht agus leas an phobail. Tacaíonn BOOCCC le ceart an duine rochtain a fháil ar an bhfaisnéis a choinnítear fúthu laistigh dá sheirbhís. Go ginearálta, ba cheart rochtain ar thaifid an duine aonair a sholáthar ó thaobh riaracháin de (faoi réir eisceachtaí).

Faisnéis Phearsanta 

Ans. Ní mór aon iarratas um Shaoráil Faisnéise (SF) a dhéanamh i scríbhinn nó é a sheoladh ar ríomhphost chuig foi@kcetb.ie . Ní mór don iarrthóir dóthain faisnéise a sholáthar chun cabhrú lena thaifid a aimsiú, lena n-áirítear: dáta breithe, seoltaí reatha agus seoltaí roimhe seo, teagmhálacha lenár seirbhísí agus neasdátaí. Beidh ar BOOCCC céannacht duine aonair a fhíorú trí bhealaí cuí agus féadfar cruthúnas céannachta a iarraidh. Féadfaidh iarrthóir táille riaracháin a thabhú má tá líon na dtaifead a iarrtar an-mhór.

Faisnéis Neamhphearsanta

Ans. Déanfaidh BOOCCC a dhícheall sonraí cothrom le dáta faoina bheartais agus a nósanna imeachta a chur ar fáil don phobal. Tá an faisnéis seo foilsithe ar ár suíomh gréasáin agus féadfar é a chur ar fáil do dhaoine aonair ach é a iarraidh, tar éis iarratas scríofa a chur chuig an scoil, ionad nó oifig chuí.

Eisceachtaí 

Ans. I gcás nach féidir rochtain ar thaifead nó ar fhaisnéis a sholáthar go díreach faoi rochtain riaracháin, cuirfear an t-iarrthóir ar an eolas agus cuirfear in iúl dó iarratas a dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

Meicníochtaí Eile Um Rochtain Ar Thaifid

Is leis an eagraíocht taifid BOOCCC agus ní féidir iad a bhaint ach amháin faoi na coinníollacha seo a leanas:

 • Ar Subpoena Cúirte
 • Barántas Cuardaigh
 • Orduithe Cúirte
 • Imscrúduithe Póilíní
 • Iarratas agus/nó imscrúdú ón gCoimisinéir Faisnéise nó ón Ombudsman
 • Le húdarás i scríbhinn ón Aire

Ceadaíonn forálacha reachtúla reatha sa reachtaíocht do nochtadh faisnéise. Déanfar taifid/faisnéis dá leithéid a scaoileadh ar fhorais leas an phobail agus chun an dlí a sheasamh, a fhorfheidhmiú agus/nó a riaradh.

An tAcht Um Shaoráil Faisnéise, 2014

Ans. The Freedom of Information Act 2014 enables members of the public to obtain access to information in the possession of public bodies, and certain other bodies

Comhlíonann BOOCCC teidlíochtaí an iarratasóra faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014, lena n-áirítear:

 • d’iarratas a admháil laistigh de 10 lá oibre
 • freagra a eisiúint, faoi ghnáththosca, laistigh de 20 lá oibre ó iarratas bailí a fháil
 • gach cinneadh a mhíniú agus na hailt den Acht a úsáidtear chun na cinntí sin a bhaint amach a leagan amach
 • lena n-áirítear sonraí faoi theidlíocht an iarrthóra ar athbhreithniú inmheánach agus achomharc sa litir bhreithe

Má bhíonn duine míshásta leis an gcinneadh a rinneadh, féadfaidh sé/sí achomharc i scríbhinn a dhéanamh chuig an athbhreithneoir inmheánach, mar atá ainmnithe sa litir bhreithe, laistigh de cheithre seachtaine ón mbunchinneadh. Seolfar cinneadh iomlán ar an achomharc chuig an iarrthóir laistigh de 15 lá oibre ón achomharc a fháil. Mura bhfuil sé sásta le cinneadh an athbhreithneora inmheánaigh, féadfaidh an t-iarratasóir achomharc a dhéanamh go díreach chuig an gCoimisinéir Faisnéise laistigh de shé mhí ó dháta chinneadh an athbhreithneora inmheánaigh, chun athbhreithniú neamhspleách a dhéanamh ar an ábhar.

The FOI Act sets out three new legal rights:–

 • Ceart dlíthiúil ag gach duine rochtain a fháil ar fhaisnéis de chineál pearsanta nó neamhphearsanta atá i seilbh comhlachtaí poiblí
 • Ceart dlíthiúil faisnéis oifigiúil a bhaineann leis/léi a leasú nuair atá sé neamhiomlán, mícheart nó míthreorach
 • Ceart dlíthiúil cúiseanna a lorg le cinntí a théann i bhfeidhm air/uirthi

Cuimsíonn na cearta seo taifid an duine féin agus, i gcúinsí sonracha, taifid a leanaí agus a ngaolta nach maireann. Tá díolúintí dá bhforáiltear sna hAchtanna, a mhíneofar go soiléir.

Cad iad na taifid is féidir a rochtain faoi Shaoráil Faisnéise ó BOOCCC?

 • Gach taifead a cruthaíodh ar agus tar éis 14 Aibreán 2015
 • Gach taifead pearsanta, aon uair a chruthaítear é, atá fós i riocht an BOOCCC
 • Gach taifead neamhphearsanta cruthaithe, siardhátaithe go 21 Aibreán 2008
 • Taifid neamhphearsanta níos luaithe (nuair is ann dóibh) más gá chun taifid níos déanaí a bhfuil rochtain orthu a thuiscint

Féadfaidh duine aonair iarratas a dhéanamh ar rochtain ar thaifid. Caithfidh an t-iarratas a bheith i scríbhinn, á rá go ndéantar an t-iarratas faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, agus go mbeadh dóthain sonraí ann maidir leis an bhfaisnéis lena mbaineann chun gur féidir an taifead a shainaithint.

Tá sé de cheart ag duine den phobal faisnéis a iarraidh maidir le gníomhartha comhlachtaí poiblí a dhéanann difear dóibh. Is nós imeachta foirmiúil é iarratas um Shaoráil Faisnéise agus ceanglaítear ar an gcomhlacht poiblí freagra a thabhairt laistigh de cheithre seachtaine. Déanfar an t-iarratas a mheas de réir an Achta ag féachaint do na díolúintí dá bhforáiltear.

Conas a dhéanaim iarratas SF?

 • Ní mór iarratas a dhéanamh i scríbhinn, nó tríd an bhFoirm Iarratais thíos.
 • Ní mór a lua san iarratas go bhfuil sé á dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014.
 • Ní mór an t-iarratas a shíniú agus dáta a chur leis.
 • Caithfidh an t-iarratas na taifid/eolas beachta atá á iarraidh a lua go soiléir agus an méid sin a sholáthar. sonraí (.i. suíomh scoile/ionaid/oifige, dátaí freastail srl.) agus is féidir.
 • Ba cheart go luafadh an t-iarratas an bealach ina lorgaítear rochtain
 • Cuir cruthúnas céannachta ar fáil de réir mar a bhaineann leis an bhfaisnéis atá á lorg.
 • Glacfaidh BOOCCC le hiarratais trí litir, facs agus ríomhphost.

Ba cheart iarratais um Shaoráil Faisnéise a sheoladh chuig: Oifigeach um Shaoráil Faisnéise Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach Lóiste Seville, Bóthar Challainn, Cill Chainnigh R-phost: foi@kcetb.ie

Cad Iad Na Taifid Ar Féidir Teacht Orthu Faoi Shaoráil Faisnéise Ó Bhord Oideachais Agus Oiliúna Chill Chainnigh Agus Cheatharlach?

Ans.

 •  Gach taifead a cruthaíodh ar agus tar éis an 14 Aibreán 2015;
 • Gach taifead pearsanta, aon uair a chruthaítear iad, atá fós i bpost Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach;
 • Gach taifead neamhphearsanta a cruthaíodh siardhátaithe go 21 Aibreán 2008;
 • Taifid neamhphearsanta níos luaithe (nuair is ann dóibh) más gá chun taifid níos déanaí a bhfuil rochtain orthu a thuiscint.

Féadfaidh duine aonair iarratas a dhéanamh ar rochtain ar thaifid. Ní mór don iarratas seo a bheith i scríbhinn á rá go ndéantar an t-iarratas faoin Acht um Shaoráil Faisnéise agus go mbeadh dóthain sonraí ann maidir leis an bhfaisnéis lena mbaineann chun gur féidir an taifead a shainaithint.

Tá sé de cheart ag duine den phobal faisnéis a iarraidh maidir le gníomhartha comhlachtaí poiblí a dhéanann difear dóibh. Is nós imeachta foirmiúil é iarratas um Shaoráil Faisnéise agus ceanglaítear ar an gcomhlacht poiblí freagra a thabhairt laistigh de cheithre seachtaine. Déanfar an t-iarratas a mheas de réir an Achta ag féachaint do na díolúintí dá bhforáiltear ina measc:

 • Faisnéis Phearsanta (seachas faisnéis a bhaineann leis an duine atá ag déanamh an iarratais);
 • Eolas curtha ar fáil faoi rún do Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach;
 • Forfheidhmiú an dlí agus sábháilteacht an phobail;
 • Faisnéis íogair ó thaobh na tráchtála de;
 • Pléití comhlachtaí poiblí;
 • Feidhmeanna agus caibidlí comhlachtaí poiblí.

Conas a dhéanaim iarratas SF?

Ans.

 • Ní mór iarratas a dhéanamh i scríbhinn ag baint úsáide as an bhfoirm thíos;
 • Ní mór a lua san iarratas go bhfuil sé á dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014;
 • Ní mór an t-iarratas a shíniú agus dáta;
 • Caithfidh an t-iarratas na taifid/eolas beachta atá á lorg a lua go soiléir agus a oiread sonraí agus is féidir a sholáthar (.i. suíomh scoile/ionaid/oifige, dátaí freastail srl.);
 • Ba cheart go luafadh an t-iarratas go soiléir an bealach a lorgaítear rochtain, mar shampla, chun an bunchóip a fheiceáil i suíomh de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach nó chun fótachóipeanna a fháil den bhuntaifead closamhairc, éisteacht / amharc, cóip a fháil de diosca ríomhaire nó feiste leictreonach eile etc.;
 • Cruthúnas céannachta a sholáthar de réir mar a bhaineann leis an bhfaisnéis atá á lorg;
 • Glacfaidh Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach le hiarratais trí litir, facs, ríomhphost.

Seol an t-iarratas um Shaoráil Faisnéise chuig:
Oifigeach um Shaoráil Faisnéise

Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Lóiste Seville, Bóthar Challainn, Cill Chainnigh
R-phost:  foi@kcetb.ie

Sonraí Faoin BPróiseas Um Shaoráil Faisnéise Agus Um Chearta Achomharc

Ans.

 • Seolfar admháil laistigh de 10 lá oibre, tar éis iarratas bailí a fháil;
 • Eiseoidh Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach cinneadh chuig an iarrthóir laistigh de 20 lá oibre tar éis iarratas bailí a fháil;
 • Seolfar fógra, más gá síneadh a chur leis chun an iarraidh a chomhlánú;
 • Má bhíonn duine míshásta leis an gcinneadh a rinneadh féadfaidh sé/sí achomharc i scríbhinn a chur chuig an Athbhreithneoir Inmheánach, atá ainmnithe sa Litir Chinnteoireachta, laistigh de cheithre seachtaine ón mbunchinneadh. Tá an t-athbhreithniú seo neamhspleách ar chinneadh an Cinnteora;
 • Seolfar cinneadh iomlán ar an achomharc chuig an iarrthóir laistigh de 15 lá oibre ón achomharc a fháil;
 • Mura bhfuil sé sásta le cinneadh an Athbhreithneora Inmheánaigh féadfaidh an t-iarratasóir achomharc a dhéanamh go díreach chuig an gCoimisinéir Faisnéise (http://www.oic.gov.ie/ga/) laistigh de shé mhí ó dháta chinneadh an athbhreithneora inmheánaigh, i gcás go ndéanfar athbhreithniú neamhspleách ar an ábhar.

Táillí A Bhaineann Le Hiarratais SF

Ans.
Forálann an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 do chóras táillí SF atá go hiomlán nua. Seo a leanas achoimre ar an struchtúr nua táillí i leith iarratais neamhphearsanta: –

 • Tá deireadh curtha leis an táille iarratais €15.00;
  Tá íostairseach de €101 ann nach féidir táillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála a ghearradh faoina bhun. Nuair a shroicheann an táille €101, beidh táillí iomlána i bhfeidhm;
 • Tá teorainn €500 ar an méid táillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála ar féidir a ghearradh;
 • Tá uasteorainn bhreise de €700.00 ar tháillí measta cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála ar féidir le comhlacht SF diúltú iarratas a phróiseáil, ach amháin má tá an t-iarratasóir sásta an t-iarratas a bheachtú chun na táillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála a thabhairt faoi bhun na teorann.;
 • Is é an táille ar athbhreithniú inmheánach faoi Alt 21 anois ná €30.00 (€10.00 do shealbhóirí cárta leighis agus a gcleithiúnaithe);
 • Is é an táille ar achomharc chuig an gCoimisinéir Faisnéise faoi Alt 22 anois ná €50.00 (€15.00 do shealbhóirí cárta leighis agus a gcleithiúnaithe).

gCoimisinéir Faisnéise

Ans.
Is féidir achoimre a dhéanamh ar phríomhfheidhmeanna an Choimisinéara Faisnéise mar:

 • Athbhreithniú (ar iarratas) ar chinntí na gcomhlachtaí poiblí maidir le hiarrataí SF agus nuair is gá, cinntí ceangailteacha, nua a dhéanamh;
 • athbhreithniú ar fheidhmiú an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 chun a chinntiú go gcomhlíonann comhlachtaí poiblí a gcuid forálacha;
 • Dearcadh na hoscailteachta a chothú i measc comhlachtaí poiblí trí spreagadh a thabhairt d’fhoilsiú deonach faisnéise a sháraíonn agus a théann thar íoscheanglais na nAchtanna;
 • Tráchtaireacht ar oibriú praiticiúil na nAchtanna a ullmhú agus a fhoilsiú; agus
 • Tuarascáil Bhliantúil a fhoilsiú.

Soláthraíonn na hAchtanna um Chosaint Sonraí cearta rochtana cosúil leis na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, is é an príomhdhifríocht ná nach mbaineann na hAchtanna um Chosaint Sonraí le taifid daoine éagtha. Cosúil leis na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, leathnaíonn na cearta seo chuig taifid phearsanta an duine féin agus i gcúinsí sonracha, chuig taifid a leanaí. Tá díolúintí dá bhforáiltear sna hAchtanna, ciallaíonn sé seo go bhfuil imthosca sonracha ann nuair nach scaoilfear an fhaisnéis a iarrtar. Má úsáidtear aon cheann de na díolúintí seo chun faisnéis a choinneáil siar, míneofar na cúiseanna go soiléir duit.

Is é is Cosaint Sonraí ann ná cearta príobháideachais daoine aonair a chosaint maidir le próiseáil sonraí pearsanta. Soláthraíonn duine aonair eolas fúthu féin do go leor eagraíochtaí, lena n-áirítear Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (BOOCCC) chun leas a bhaint as seirbhísí nó chun oibleagáidí a chomhlíonadh. Chun críocha Cosanta Sonraí, tugtar Rialaitheoirí Sonraí ar na heagraíochtaí nó na daoine aonair sin a rialaíonn ábhar agus úsáid sonraí pearsanta.

Ní mór do Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach, mar Rialaitheoir Sonraí cloí leis na hocht riail um Chosaint Sonraí. Is iad na hocht riail, a bhfuil feidhm acu cibé acu an bhfuil an fhaisnéis á coinneáil ar ríomhaire nó i bhfoirm láimhe, ná:

 • Faisnéis a fháil agus a phróiseáil go cothrom;
 • Í a choimeád chun críche sonraithe, sainráite agus dleathach amháin nó níos mó;
 • Úsáid agus nocht é ach ar bhealaí atá ag luí leis na cuspóirí seo;
 • Coinnigh sé sábháilte agus slán;
 • Coinnigh cruinn, iomlán agus cothrom le dáta é;
 • A chinntiú go bhfuil sé leordhóthanach, ábhartha agus nach bhfuil sé iomarcach;
 • É a choinneáil ar feadh tréimhse nach faide ná mar is gá chun na críche nó na gcríoch;
 • Tabhair cóip dá sonraí pearsanta don duine aonair sin arna iarraidh sin.

Ní mór do dhuine aonair iarratas a dhéanamh i scríbhinn agus tagairt a dhéanamh don Acht um Chosaint Sonraí.

Cathain Is Ceart Na hAchtanna Um Chosaint Sonraí A Úsáid

Ans.
Féadfaidh duine úsáid a bhaint as na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise nó as na hAchtanna um Chosaint Sonraí chun rochtain a fháil ar fhaisnéis phearsanta atá i seilbh comhlachtaí poiblí. Mar sin féin, ní bhaineann na hAchtanna um Chosaint Sonraí ach le faisnéis phearsanta an duine aonair féin. Chomh maith leis sin, baineann na hAchtanna um Chosaint Sonraí le gach sealbhóir faisnéise pearsanta, ní hamháin comhlachtaí poiblí.

Teidlíochtaí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí:

 • Eiseofar cinneadh, i ngnáthchúinsí, laistigh de mhí amháin tar éis d'iarratas a fháil;
 • Áireofar sonraí ar do theidlíocht chun gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí sa litir bhreithe.

Rochtain Ar Fhaisnéis

Ans.Ní mór gach iarratas faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí a dhéanamh i scríbhinn agus breac-chuntas a thabhairt ar na taifid atá á lorg chomh mion agus is féidir le cur ar chumas BOOCCC na taifid ábhartha a shainaithint.

Íoslódáil an fhoirm iarratais um Shaoráil Faisnéise

Foirm Shaoráil Faisnéise

Loga Nochta SF

Disclosure Log 2023

Loga Nocta 2022

Loga Nochta 2021

Loga Nochta, 2020

Faisnéis A Sholáthar Do Chomhaltaí An Oireachtais

Ans. Tá Liam Scott, Stiúrthóir Eagraíochta, Tacaíochta agus Forbartha BOOCCC freagrach as soláthar tráthúil faisnéise do chomhaltaí an Oireachtais a chinntiú. Admhófar comhfhreagras laistigh de thrí lá oibre. Má theastaíonn taighde nó comhairliúchán le d’fhiosrúchán, admhóimid go bhfuarthas do chomhfhreagras agus soláthróimid freagra eile laistigh de 15 lá oibre. De réir spiorad na gComhpháirtíochtaí Rialtais Oscailte, foilseofar freagraí ar cheisteanna, nuair is cuí, ar shuíomh gréasáin BOOCCC. Ba cheart do chomhaltaí Oireachtais a gcuid fiosruithe a dhíriú chuig:

Liam Scott, Stiúrthóir Eagraíochta, BOOCCC, Bóthar Bhaile Átha Í, Ceatharlach Ríomhphost: oireachtasenquiries@kcetb.ie

KCETB would welcome feedback from any Oireachtas members regarding the information and service received.

Léim ar ábhar