KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Tuarascálacha Bliantúla

An tAcht um Nochtadh Cosanta 2014

Tháinig an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 i bhfeidhm an 15 Iúil 2014. Soláthraíonn sé creat inar féidir le hoibrithe imní a tharraingt anuas maidir le héagóir a d’fhéadfadh teacht ar a n-aird san ionad oibre agus iad ar an eolas gur féidir leo leas a bhaint as cosaintí suntasacha má ghearrtar pionós orthu le a bhfostóir nó aon dochar a fhulaingt mar gheall air sin a dhéanamh.

Spreagann Beartas um Nochtadh Cosanta BOOCCC oibrithe chun éagóir fhéideartha a thuairisciú agus iad ar an eolas go nglacfar go dáiríre lena n-imní agus go ndéanfar imscrúdú orthu, nuair is cuí, agus go n-urramófar a rúndacht. Baineann an beartas le gach oibrí BCOOCC lena n-áirítear conraitheoirí, comhairleoirí, foireann gníomhaireachta, iarfhostaithe agus intéirnigh/oiliúnaithe.

De réir fhorálacha an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014, tá Liam Scott ceaptha ag BOOCCC chun nochtadh cosanta a fháil. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis ar an teileafón (059 9138571), trí ríomhphost (liam.scott@kcetb.ie), nó tríd an bpost (BOOCCC, Bóthar Bhaile Átha Í, Ceatharlach).

Tuarascálacha Bliantúla

Tuarascáil bhliantúil Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach mar a cheanglaítear le hAlt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014.

Protected Disclosures Annual Report 2023

This report covers the period January 1st 2023 to December 31st 2023, during this time period ní dhearnadh aon nochtadh cosanta.
 

Tuarascáil Bhliantúil an Nochta Cosanta 2022

Clúdaíonn an tuarascáil seo an tréimhse 1 Eanáir 2022 go 31 Nollaig 2022, le linn na tréimhse ama seo ní dhearnadh aon nochtadh cosanta.

Tuarascáil Bhliantúil an Nochta Cosanta 2021

Clúdaíonn an tuarascáil seo an tréimhse 1 Eanáir 2021 go 31 Nollaig 2021, le linn na tréimhse ama se ní dhearnadh aon nochtadh cosanta.

Tuarascáil Bhliantúil an Nochta Cosanta 2020

Clúdaíonn an tuarascáil seo an tréimhse 1 Eanáir 2019 go 31 Nollaig 2019, le linn na tréimhse ama seo ní dhearnadh aon nochtadh cosanta.

Tuarascáil Bhliantúil an Nochta Cosanta 2019

This report covers the period January 1st 2019 to December 31st 2019, during this time period (1) rinneadh nochtadh cosanta amháin.De bhun an cheanglais seo, deimhníonn BOOCCC leis seo go bhfuarthas tuarascáil amháin (1) faoin Acht um Nochtadh Cosanta le linn 2019. Rinneadh imscrúdú agus measadh gur Nochtadh Cosanta é an nochtadh de réir bhrí na reachtaíochta. Críochnaíodh imscrúdú faoi Bheartas um Nochtadh Cosanta BOOCCC. Tá an bhainistíocht tar éis dul i ngleic leis na moltaí ón tuairisc agus tá siad ag dul i ngleic leo.

Tuarascáil Bhliantúil an Nochta Cosanta 2018

Clúdaíonn an tuarascáil seo an tréimhse 1 Eanáir 2018 go 31 Nollaig 2018, le linn na tréimhse ama seo ní dhearnadh aon nochtadh cosanta.

Nochtadh Cosanta Tuarascáil Bhliantúil 2017

Clúdaíonn an tuarascáil seo an tréimhse ón 1 Eanáir 2017 go 31 Nollaig 2017, le linn na tréimhse ama seo ní dhearnadh aon nochtadh cosanta.

Nochtadh Cosanta Tuarascáil Bhliantúil 2016

Clúdaíonn an tuarascáil seo an tréimhse 1 Eanáir 2016 go 31 Nollaig 2016, le linn na tréimhse ama seo ní dhearnadh aon nochtadh cosanta.

Nochtadh Cosanta Tuarascáil Bhliantúil 2015

Clúdaíonn an tuarascáil seo an tréimhse 1 Eanáir 2015 go 31 Nollaig 2015, le linn na tréimhse ama seo.ní dhearnadh aon nochtadh cosanta.

Nochtadh Cosanta Tuarascáil Bhliantúil 2014

This report covers the period January 1st 2014 to December 31st 2014, during this time period ní dhearnadh aon nochtadh cosanta.

Léim ar ábhar