KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Bhí Ceiliúradh agus Coláiste Breisoideachais Urumhan ag óstáil Searmanas Bronnta

(Aoine 28 Deireadh Fómhair, 2022) - Reáchtáil Coláiste Breisoideachais Urumhan a shearmanas bronnta bliantúil aréir i gcathair Chill Chainnigh, ócáid ar bhronnadh gradaim ar chéimithe 24 clár staidéir difriúla i réimsí ar nós cúram ainmhithe, staidéir eachaíochta, teiripe scéimhe, gruagaireacht, cúram pobail, staidéir altranais, síceolaíocht fheidhmeach, staidéir maidir le hobair óige agus andúil, riarachán oifige, turasóireacht agus gnó, agus in ealaín, ceardaíocht agus dearadh.

 

Is coláiste de chuid Boird Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (BOOCCC) é Coláiste Urumhan, agus is é an soláthróir breisoideachais is mó atá i gCill Chainnigh. Is féidir cúrsaí go dtí leibhéil 5 agus 6 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí a dhéanamh agus is féidir rogha a dhéanamh ó 24 ábhar atá ábhartha ó thaobh gairme de.

 

Sophie Byrne, Catheriona O’Connor agus Aoife Delaney Tobin a fuair Mórdhámhachtain an QQI i Riarachán Oifige

Agus a phríomhchampas suite ar shuíomh a bhfuil tábhacht stairiúil ag baint leis ar Bhóthar Urumhan i gCathair Chill Chainnigh, tá campas amharc-ealaíona díograiseach sa chathair chomh maith le Scoil Cheardaíochta Mhuileann an Ghrianáin agus Ionad Eachaíochta an Ghrianáin i mBaile Mhic Andáin.

 

I ndiaidh bearna dhá bhliain, chuir an coláiste fáilte roimh an deis chun teacht le chéile chun éachtaí ranganna 2021 agus 2022 a cheiliúradh. I measc na n-aíonna a bhí i láthair ag an searmanas bhí: Cathaoirleach BOOCCC An Comh. Fergal Browne; Príomhfheidhmeannach BOOCCC Eileen Curtis; Martha Bolger, Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna BOOCCC, agus baill de bhord bainistíochta an choláiste, a bhí i láthair leis na céimithe agus a dteaghlaigh don ócáid.

 

Ag labhairt leis na céimithe, dúirt Leas-Phríomhoide Choláiste Urumhan, John Kavanagh, “Is ómós do spiorad, carachtar agus athléimneacht an méid atá bainte amach agaibh. Mar gheall ar gach rud a bhfuil bainte dínn le dhá bhliain anuas, tá muid níos feasaí anois ar ár láidreachtaí agus ár sárchumhachtaí féin. Chuir sibh go léir go doscriosta le stair Choláiste Urumhan toisc go raibh muinín agaibh as an gcoláiste le bhur dtodhchaí agus bhur mianta ag am an-dúshlánach.”

Sa phictiúr tá Eoghan O’Brien (Callan) a bhain Mórdhámhachtain an QQI san Ealaín (Ullmhú Punainne) lena mháthair Ingrid O’Brien (Ros Nua) agus a chara Rosie Theissen (Callan)

 

Mar chuid den searmanas, thug na céimithe Catheriona O’Connor agus Aisling Quinn teistiméireachtaí coscracha ar a n-aistear oideachais agus conas a raibh tionchar orthu trí fhreastal ar Choláiste Urumhan.

 

Rinne Príomhfheidhmeannach BOOCCC Eileen Curtis comhghairdeas leis na céimithe. “Inniu tá sibh mar chuid de phobal na n-alumnas ag Coláiste Urumhan atá níos mó. Is lá speisialta é seo daoibh féin agus bhur dteaghlaigh, lá le ceiliúradh agus chun taitneamh a bhaint as. Molaim daoibh leanúint ar aghaidh le bhur dturas oideachais agus tógáil ar bhur scileanna sna blianta amach romhainn”.

Liam Woodgate agus Molly Dawson (Cathair Chill Chainnigh) a bhain céim amach in Obair Óige & Staidéar Andúile le Niamh Cullen (Cathair Chill Chainnigh) agus Sean Allen (Caisleán an Chomair) a bhain céim amach sa Turasóireacht agus sa Ghnó araon

 

 

Dúirt Stiúrthóir Breisoideachais BOOCCC, Martha Bolger, “Ní raibh an todhchaí riamh chomh geal do chéimithe Choláiste Urumhan. Tá go leor acu fostaithe mar thoradh ar a gcúrsa a chríochnú i gColáiste Urumhan, agus tá cuid eile tar éis leanúint lena gcuid staidéir sa bhreisoideachas agus oiliúint (FET) agus san ardoideachas”.

 

Tá tús curtha le hullmhúcháin do 2023 ag Coláiste Breisoideachais Urumhan agus tá roinnt cúrsaí nua beartaithe le tabhairt isteach don bhliain acadúil seo chugainn. Seolfaidh an coláiste a réamheolaire clár in Eanáir 2023.

 

Príomhtheideal an Phic: Leas-Phríomhoide Choláiste Ormonde John Kavanagh le céimithe Evelyn Kelly (Cúram Pobail), Jessica Shirley (Cúram Ainmhithe) agus Therese O’Connor (Gruagaireacht)

Léim ar ábhar