KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Seolann BOOCCC Ráiteas Straitéise Nua

Sheol Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (KCETB) inniu a Ráiteas Straitéise 2022-2026, a threoróidh a chuid oibre do na cúig bliana amach romhainn.

Seo an dara straitéis ó bunaíodh KCETB in 2013 mar phríomhsholáthraí oideachais agus oiliúna san oirdheisceart. Cuireann KCETB ar chumas 15,000 foghlaimeoir bliantúil a lánacmhainneacht a bhaint amach trí shraith conairí oideachais a thairiscint i scoileanna, i gcoláistí, in ionaid oiliúna agus i suíomhanna pobail. Bainistíonn agus feidhmíonn sé 13 iar-bhunscoil, dhá choláiste breisoideachais agus oiliúna, raon leathan seirbhísí oideachais aosaigh agus pobail ar fud Chill Chainnigh agus Cheatharlach, comhordú na seirbhísí óige, agus cur chun cinn oideachas ceoil trí Music Generation. Fostaíonn KCETB 1,377 duine agus feidhmíonn sé buiséad bliantúil os cionn €80 milliún.

Cuireadh an Ráiteas Straitéise 2022-2026 ar an eolas ag próiseas comhairliúcháin inmheánach agus seachtrach fairsing chun machnamh a dhéanamh ar mhisean agus fhís na heagraíochta agus chun téamaí agus spriocanna a shainaithint chun treo KCETB a rianú sna cúig bliana amach romhainn.

Tá an straitéis leagtha amach faoi chúig théama uileghabhálacha: Caighdeáin Teagaisc, Foghlama agus Cáilíochta; Tionchar Tógála, Tionchar Tiomána; Ár nDaoine agus Ár bhFoireann; Ár nEagraíocht; agus Comhpháirtíocht agus Nuálaíocht. Faoi gach ceann de na téamaí, moltar sraith cuspóirí straitéiseacha ardleibhéil, chomh maith le gníomhaíochtaí straitéiseacha gaolmhara. Déanfaidh KCETB tuairisciú ar chur i bhfeidhm agus ar dhul chun cinn an Ráitis Straitéise 2022-2026 trína Phlean Seirbhíse agus trína Thuarascáil Bhliantúil.

Dúirt Príomhfheidhmeannach KCETB Eileen Curtis, “Mar eagraíocht, táimid lántiomanta do sheachadadh ár straitéise agus dár gcuid oibre a dhíriú ar a rún straitéiseach. Tá sé mar chuspóir againn leanúint ar aghaidh ag soláthar seirbhísí oideachais, oiliúna agus tacaíochta níos fearr dár mic léinn, agus dár bpobail, ar fud Chill Chainnigh agus Cheatharlach thar na cúig bliana amach romhainn”.

“Bunaíonn na téamaí, na spriocanna agus na cuspóirí atá leagtha amach sa Ráiteas Straitéise seo creat trína bhféadfaidh KCETB measúnú a dhéanamh ar a rath amach anseo. Mar eagraíocht foghlama, táimid tiomanta do thorthaí foghlama ardchaighdeáin a bhaint amach dár mic léinn. I mbliana, thugamar isteach cliblíne nua – Flourish through Learning le KCETB – a léiríonn ár gcreideamh lárnach go bhfuil an chumhacht ag an bhfoghlaim saolta a athrú agus pobail a thógáil”, a dúirt Eileen Curtis.

Ag labhairt dó ar sheoladh na straitéise, dúirt an Comhairleoir Peter “Chap” Cleere, atá ina chathaoirleach ar KCETB, “Tá eagraíocht foghlama éifeachtach, chuimsitheach cosúil le KCETB ríthábhachtach do na mic léinn agus na pobail ar a bhfreastalaíonn sí. Molaim KCTB as an straitéis réamhbhreathnaithe seo, a leagann amach cuspóirí uaillmhianacha agus spriocanna ceannaireachta in aimsir athraithe don earnáil oideachais níos leithne.”

KCETB’s Strategy Statement 2022-2026 is available to read and download anseo

Léim ar ábhar