KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Mac Léinn na Bliana BOOCCC 2022

Bronnadh Mac Léinn na Bliana 2022 ar dhá cheann déag de “dhaoine óga den scoth” a rinne difríocht dá bpobal scoile tráthnóna inniu dá n-iar-bhunscoileanna faoi seach i gcontaetha Chill Chainnigh agus Cheatharlach.

D’eagraigh Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (BOOCCC), pátrún 13 iar-bhunscoil agus soláthraí breisoideachais agus oiliúna do dhaoine fásta agus pobail, agus seirbhísí óige an searmanas, a bhí ar siúl in Óstán Seven Oaks, Ceatharlach. go 15,000 mac léinn in aghaidh na bliana ar fud an dá chontae.

Anois ina naoú bliain, tugann Gradam Mac Léinn na Bliana BOOCCC aitheantas do ghnóthachtáil phearsanta agus acadúil agus bronntar é ar an mac léinn is mó a rinne an cion tairbhe le linn a thréimhse san iar-bhunoideachas. Aithníonn sé: scileanna agus buanna; dúthracht agus diongbháilteacht; éachtaí acadúla; gníomhaíochtaí seach-churaclaim; flaithiúlacht spioraid; cineáltas do dhaoine eile; toilteanas páirt ghníomhach a ghlacadh i saol na scoile; agus cumas an dalta difríocht a dhéanamh dá bpobal scoile.

Bronnadh an gradam ar 12 mac léinn a fuair bonn airgid soladach coimisiúnaithe go speisialta agus iad greanta lena n-ainm, teideal na dámhachtana agus ainm a scoile. Is iad na bronnta:

 • Úna Brophy, Coláiste Mhuire, Baile Sheáin, Co. Chill Chainnigh
 • Seán O’Neill, Coláiste an Dubhuisce, Co. Chill Chainnigh
 • Mohommad Ala Uddin, Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh
 • Michael Delahunty, Béal Átha hÉil, Co. Chill Chainnigh
 • Ella de Búrca, Coláiste Pobail Osraí, Chill Chainnigh
 • Shayla Fitzgibbon, Coláiste an Ghrianáin, Baile Mhic Andáin, Co. Chill Chainnigh
 • Glen Crowe, Coláiste Phobail na Mainistreach, Port Chalaidh
 • Danny Kehoe, Bóthar Chill Chainnigh, Ceatharlach
 • Holly Bermingham, Coláiste Aindriú, Muine Bheag, Co. Cheatharlach
 • Eleanor Williams, Gairmscoil an Bhuiríos, An Bhuiríos, Co. Cheatharlach
 • Adam Ó Bruadair, Gaelcholáiste Cheatharlach, Carlow
 • James Whelan, Coláiste Eoin, Baile Haicéid, Co. Cheatharlach

Ní raibh ainmniúchán dalta ar bith ag Coláiste Cois Siúire i Mooncoin, Co. Chill Chainnigh – scoil eile de chuid BOOCCC – i mbliana toisc gur chuir sé clár éigeantach Idirbhliana (IB) i bhfeidhm in 2020.

Chuir Príomhfheidhmeannach BOOCCC Eileen Curtis, cathaoirleach an bhoird an Comhairleoir Peter Cleere, agus stiúrthóir na scoileanna, an Dr Pauline Egan fáilte roimh na mic léinn, mar aon lena dtuismitheoirí agus príomhoidí scoile.

Agus í ag cur fáilte rompu, mhínigh an Dr Egan an bhrí atá ag Gradam Dalta na Bliana. “Mar bhonn faoin misean atá ag scoileanna BOOCCC, tá an barr feabhais san oideachas, an cúram, comhionannas, muintearas agus meas. Is léiriú é Dalta na Bliana ar na luachanna seo, mar ní hamháin an barr feabhais acadúil atá i gceist leis ach tiomantas agus díograis an dalta chomh maith leis an méid atá bainte amach acu chun feabhas a chur ar phobal na scoile. Bhí sé deacair do na príomhoidí duine amháin a roghnú agus is léiriú é sin ar chuallacht na ndaltaí sna 13 scoil atá ag BOOCCC”, a dúirt an Dr Egan.

Thug príomhoide scoile gach buaiteora lua a thug breac-chuntas ar ghnóthachtálacha saibhre agus ilghnéitheacha a ndaltaí agus ar an méid a rinne siad le linn a gcuid ama sa mheánscoil. Mar chathaoirleach ar BOOCCC, bhronn an Comhairleoir Peter Cleere bonn ar gach mac léinn. Dúirt an Comhairleoir Cleere, “Is eiseamláirí iad na faighteoirí ar fad Mac Léinn na Bliana a dhéanann ionadaíocht thar ceann ár gcuid scoileanna BOOCCC. Is daoine óga iad le bheith bródúil astu, lán dóchais agus gealltanais”.

Thréaslaigh Príomhfheidhmeannach BOOCCC Eileen Curtis leis na daltaí go léir agus thug sí “ceannairí an todchaí” orthu. San aitheasc a rinne sí dúirt sí, “Tar éis bheith ag éisteacht leis an ardlua seo, táim cinnte go bhfuil gach duine ar aon intinn gur daoine eisceachtúla iad na daoine óga seo agus go bhfuil siad n-ambasadóirí iontacha ag a scoileanna. Tá sé léirithe acu go bhfuil siad an-aibí agus go bhfuil scileanna ceannaireachta eisceachtúla acu, agus gur bhain siad lántairbhe as an bhfoghlaim fad is bhí siad ag freastal ar an meánscoil”.

Mhol sí dóibh “leanúint le caighdeáin arda a leagan síos, agus géilleadh do na deiseanna a bheidh ann sna blianta atá romhaibh”. Mar fhocal scoir, ghuígh sí gach rath orthu amach anseo, leis an oideachas agus go ginearálta.

Léim ar ábhar