KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí

An dá phrionsabal déag

Leagann an méid seo a leanas amach an dá phrionsabal déag, mar atá faofa ag an Rialtas ar a bhfuil tionscnaimh Sheirbhís do Chustaiméirí Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach bunaithe agus leagann sé amach cad a dhéanfaimid chun na prionsabail seo a chur i ngníomh.

Tá BOOCCC tiomanta do Chairt Seirbhíse do Chustaiméirí a fhoilsiú a leagann amach nádúr agus cáilíocht na seirbhíse ar féidir le custaiméirí (inmheánach agus seachtrach) a bheith ag súil leo agus atá tuillte acu.

Déanfaidh BOOCCC na gníomhartha seo a leanas:

PointeGníomhartha
1.1A chinntiú go gcoimeádtar gach custaiméir ar an eolas go hiomlán faoi na caighdeáin seirbhíse ar féidir leo a bheith ag súil a fháil ó BOOCCC. Déanfar é seo trí chóip dár gCairt Chustaiméirí a chur ar fáil i ngach oifig phoiblí, scoil agus ionad de chuid BOOCCC
1.2A chinntiú go bhfuil cóip dhigiteach den Chairt do Chustaiméirí agus den Phlean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí ar fáil le híoslódáil ó shuíomh Gréasáin BOOCCC (www.kcetb.ie)
1.3Tiomantas do sheachadadh na ngníomhartha atá leagtha amach sa Phlean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí agus tuarascáil a tháirgeadh le foilsiú sa Tuarascáil Bhliantúil
1.4Oiliúint ar sheirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí a sholáthar don fhoireann mar iarracht cultúr sármhaitheasa a thógáil i seirbhís do chustaiméirí ag BOOCCC. Cuirfear oiliúint ar fáil go háirithe do bhaill foirne a bhfuil róil shainiúla sheachtracha acu maidir le custaiméirí a láimhseáil
1.5

Cloífear leis na caighdeáin seo a leanas:

 

Cuairteoir chuig ár n-oifigí, ár scoileanna agus ár n-ionaid

 • Cinnteoimid go bhfeicfear cuairteoirí go poncúil le linn gnáthuaireanta oifige (9am go 5pm, Luan go hAoine) agus go ndéileáiltear leo go pras agus go héifeachtach.
 • Déileálfaimid lenár gcustaiméirí go léir ar bhealach béasach, cúirtéiseach agus cothrom
 • Cinnteoimid go ndéileálfar le gach fiosrúchán go pras agus go héifeachtach
 • Cuirfimid áiseanna ar fáil atá sábháilte agus coinnithe ar ardchaighdeán
 • Beidh meas againn ar do phríobháideachas agus ar do rúndacht

 

Glaonna teileafóin

 • Beimid ar fáil chun glaonna teileafóin a fhreagairt le linn gnáthuaireanta oifige (9am go 5pm, Luan-Aoine)
 • Déanfaimid ár ndícheall gach glaoch a fhreagairt go pras, ag aithint sinn féin agus ár réimse oibre
 • Beimid dea-bhéasach, cabhrach, agus déanfaimid ár ndícheall eolas soiléir agus ceart a sholáthar
 • Mura féidir linn an fhaisnéis cheart a sholáthar láithreach, tógfaimid sonraí an chustaiméara agus cuirfimid glaoch ar ais orthu
 • Ní nascfaimid glaoiteoirí le glórphost ach amháin nuair nach bhfuil an duine ar mian leo labhairt leis ar fáil, agus déanfaimid iarracht freagra a thabhairt ar theachtaireachtaí glórphoist laistigh de lá oibre amháin.

 

Litreacha seolta chuig BOOCCC

 • Tá sé mar aidhm againn gach comhfhreagras poist a admháil laistigh de chúig lá oibre tar éis é a fháil, agus freagra substaintiúil a eisiúint ar cheist laistigh de 20 lá oibre.
 • Nuair nach féidir é seo a dhéanamh, cuirfimid in iúl cad iad na cúiseanna atá leis an moill
 • Cuirfimid ainm teagmhála, seoladh agus uimhir theileafóin ar fáil i ngach comhfhreagras a eiseofar
 • Scríobhfaimid chomh soiléir agus chomh simplí agus is féidir, ag coinneáil téarmaí teicniúla chomh híseal agus is féidir. Má úsáidimid téarmaí teicniúla nó acrainmneacha, míneoimid iad.

 

Ríomhphost

 • Déanfaimid ár ndícheall gach comhfhreagras a admháil laistigh de thrí lá oibre agus déanfaimid iarracht freagra a thabhairt laistigh de chúig lá oibre nó níos lú
 • Cinnteoimid go n-áiríonn ár gcomhfhreagras ríomhphoist go léir ainm teagmhála, uimhir theileafóin agus seoladh ríomhphoist
 • Más gá fiosrúchán custaiméara a chur ar aghaidh chuig seirbhís nó ionad eile laistigh de BOOCCC, cuirfimid é sin in iúl don chustaiméir go bhfuil sé sin déanta againn agus chuig an bhfuil an cheist curtha ar aghaidh.
 • Scríobhfaimid go soiléir agus go simplí, ag seachaint téarmaí teicniúla oiread agus is féidir
 • Beidh síniú ríomhphoist ag gach ball foirne ina mbeidh eolas teagmhála ar a gcomhfhreagras
 • Sa chás go mbíonn ball foirne as láthair ar feadh dhá lá nó níos mó, úsáidfidh sé/sí ríomhphost ‘as oifig’ a sholáthraíonn teagmháil eile

 

Suíomh Gréasáin

 • Déanfaimid ár ndícheall a chinntiú go bhfuil an t-eolas ar ár suíomh Gréasáin soiléir agus cruinn, agus go míneofar aon téarmaí teicniúla agus acrainmneacha mar is cuí.
 • Cuirfimid an fhaisnéis, na foirmeacha agus na foilseacháin riachtanacha ar fad ar fáil ar ár suíomh Gréasáin ar féidir rochtain a fháil orthu de réir mar a bheidh tú áisiúil
 • Cinnteoimid go gcomhlíonann ár suíomh Gréasáin caighdeáin inrochtaineachta

 

Mura bhfuil custaiméir sásta

 • Déileálfaimid le haon ghearán ar bhealach oscailte oibiachtúil
 • Admhófar gearáin fhoirmiúla laistigh de chúig lá oibre agus tabharfar freagra orthu laistigh de 20 lá oibre
 • Má tá nádúr an ghearáin ó chustaiméirí casta, cuirfimid in iúl dóibh an t-amscála sínte a theastaíonn

Tá BOOCCC tiomanta do sheirbhís ardchaighdeáin a sholáthar dár gcustaiméirí go léir agus déanfaimid ár ndícheall a chinntiú nach ndéanfar idirdhealú in aghaidh aon duine mar gheall ar a inscne, a stádas pósta, a stádas teaghlaigh, a gclaonadh gnéasach, a gcreideamh reiligiúnach, a aois, a míchumas, a chine nó a bhallraíocht den phobal. Lucht Siúil. Déanfaimid freastal ar éagsúlacht agus oibreoimid chun ár seirbhísí a dhéanamh níos inrochtana do dhaoine atá thíos le bochtaineacht agus eisiamh sóisialta.

Déanfaidh BOOCCC na gníomhartha seo a leanas:

 

PointeGníomhartha
2.1Feasacht a ardú ar Dhualgas um Chomhionannas agus Cearta Daonna na hEarnála Poiblí, eolas a chur ar ár bhfoireann ar a n-oibleagáidí maidir leis seo, agus oiliúint chomhionannais/éagsúlachta a sholáthar de réir mar is cuí.
2.2Leanúint le hAlt 25 den Acht um Míchumas 2005 a chomhlíonadh, a éilíonn ar gach roinn agus gníomhaireacht rialtais a chinntiú go bhfuil codanna dá bhfoirgnimh, chomh fada agus is indéanta, inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas, nó socruithe cuí eile a dhéanamh de réir mar is gá.
2.3Maoiniú a lorg chun Oifigeach EDI (Comhionannas, Éagsúlacht agus Cuimsiú) a cheapadh do BOOCCC
2.4A chinntiú go n-áirítear inár Straitéis Chumarsáide modhanna cumarsáide chun rochtain ar fhaisnéis a chinntiú do dhaoine ag gach leibhéal litearthachta/teanga
2.5Grúpa oibre um Chomhionannas agus Cearta Daonna san Earnáil Phoiblí a bhunú
2.6A chinntiú go bhfuil tacaíochtaí oideachais cuí i bhfeidhm do dhídeanaithe, iarrthóirí tearmainn, inimircigh, baill den lucht siúil etc. nuair a fhreastalaíonn siad ar ár scoileanna/ionaid.
2.7A chinntiú go bhfreastalaítear ar riachtanais éagsúla ár gcuid mac léinn, a mhéid is féidir, laistigh de na seirbhísí a chuirtear ar fáil, lena n-áirítear tacaíocht do cheisteanna a mbíonn tionchar acu ar an bhfoghlaim laistigh dár scoileanna agus dár n-ionaid.
2.8Leanúint ar aghaidh ag soláthar uaireanta oibre solúbtha agus raon roghanna oibre de réir na reachtaíochta ábhartha
2.9Leanúint ar aghaidh ag athbhreithniú agus ag forbairt ár gcleachtais earcaíochta agus roghnóireachta de réir na reachtaíochta ábhartha agus an dea-chleachtais

Tá BOOCCC tiomanta d’fhoirgnimh phoiblí atá glan, sábháilte, inrochtana a sholáthar, spásanna príobháideacha a sholáthar chun bualadh le custaiméirí nuair is gá, nó nuair is cuí.

Déanfaidh BOOCCC na gníomhartha seo a leanas:

PointeGníomhartha
3.1Alt 25 den Acht um Míchumas 2005 a chomhlíonadh, a éilíonn ar gach roinn agus gníomhaireacht rialtais a chinntiú go bhfuil codanna dá bhfoirgnimh, a mhéid is indéanta, inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas, nó socruithe cuí eile a dhéanamh de réir mar is gá.
3.2Iniúchtaí Sláinte agus Sábháilteachta a dhéanamh ar ár bhfoirgnimh chun a chinntiú go bhfuil siad glan, compordach agus go gcomhlíonann siad caighdeáin sláinte agus sábháilteachta ceirde
3.3Leanúint de bheith réamhghníomhach agus iarratas á dhéanamh chuig an Roinn Oideachais (RO) ar mhaoiniú chun caighdeán ár scoileanna a fheabhsú
3.4Tosaíocht a thabhairt do sheachadadh tionscadal bonneagair, lena n-áirítear foirgnimh nua agus/nó síntí, chun freastal ar riachtanais oideachais agus oiliúna nua-aimseartha.
3.5Leanúint de bheith réamhghníomhach maidir le hiarratas a dhéanamh chuig SOLAS ar mhaoiniú chun caighdeán ár n-ionad Breisoideachais agus Oiliúna a fheabhsú
3.6Tabhair tosaíocht do na caighdeáin chomhshaoil is airde maidir le foirgnimh nua (rangú NZEB etc.)
3.7A chinntiú go ndéantar measúnuithe riosca nuair is cuí agus go gcoimeádtar sábháilteacht na foirne i ngach scoil agus ionad
3.8A chinntiú go bhfuil rochtain ag CRSanna ar oiliúint chuí
3.9Cinntigh go bhfuil áiseanna páirceála dóthanacha ag gach scoil/ionad/foirgneamh
3.10Cinntigh go bhfuil marcanna urláir inár bhfoirgnimh go léir nuair is gá
3.11A chinntiú go bhfuil trealamh speisialta againn nuair is gá agus go gcuirtear teagasc, faisnéis agus oiliúint ar fáil don fhoireann de réir mar is gá

Tá BOOCCC tiomanta do fhaisnéis a sholáthar atá soiléir, tráthúil agus cruinn agus a chomhlíonann riachtanais daoine a bhfuil sainriachtanais acu.

Déanfaidh BOOCCC na gníomhartha seo a leanas:

 

Pointe

Gníomhartha

4.1

Déan suíomh Gréasáin BOOCCC a athdhearadh chun é a dhéanamh níos inrochtana agus níos so-úsáidte

4.2

Déan athbhreithniú ar an tairseach foirne lena chinntiú go bhfuil sé cothrom le dáta agus go bhfuil an fhaisnéis ábhartha foirne ar fad ann

4.3

Athbhreithniú agus athailíniú a dhéanamh ar ár n-úsáid a bhaintear as na meáin shóisialta mar uirlis chun nuashonruithe tráthúla a sholáthar ar sheirbhísí

4.4

Déan athbhreithniú leanúnach ar fhoirmeacha, ar bhróisiúir agus ar bhileoga eolais atá ar fáil don phobal lena chinntiú go n-úsáideann siad Béarla simplí, go bhfuil siad éasca le tuiscint agus le comhlánú.

4.5

Úsáid a bhaint as ilbhealaí chun faisnéis a scaipeadh ar an bhfoireann, ar mhic léinn agus ar fhoghlaimeoirí agus ar an bpobal, trí bhealaí ar líne, ar na meáin shóisialta agus ar bhealaí foilsithe

4.6

A chinntiú go bhfuil ár bhfoireann feasach ar ár mbeartais cumarsáide agus meán sóisialta agus na ceanglais ábhartha laistigh de na beartais a mbíonn tionchar acu ar ár gcumarsáid inmheánach agus sheachtrach

4.7

Straitéis mhargaíochta a fhorbairt dár gcúrsaí agus dár seirbhísí, lena n-áirítear dáileadh ábhar margaíochta, ag cinntiú go bhfuil ár seirbhísí agus ár gcúrsaí á margaíocht don lucht féachana cuí agus in áiteanna ábhartha

4.8

Treoirleabhar branda a fhorbairt agus a fhoilsiú do BOOCCC chun tacú le forbairt branda agus cultúr láidir comhsheasmhach don eagraíocht

4.9

Cuir liosta de shonraí teagmhála cothrom le dáta ar fáil d’fhoireann lárnach BOOCCC tríd an tairseach foirne

4.10

Athbhreithniú a dhéanamh ar chomharthaíocht sheachtrach lasmuigh dár bhfoirgnimh chun a chinntiú go bhfuil sé cruinn agus úsáideach do chustaiméirí inmheánacha agus seachtracha

Tá BOOCCC tiomanta do sheirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar le cúirtéis, íogaireacht agus leis an moill is lú.

Déanfaidh BOOCCC na gníomhartha seo a leanas:

 

Pointe

Gníomhartha

5.1

A chinntiú go gcaitear go cúirtéiseach le custaiméirí agus go ndéileáiltear le fiosrúcháin go pras agus go héifeachtach

5.2

A chinntiú go ndéileáiltear le gach cumarsáid teileafóin leis an oifig ar bhealach éifeachtach, tráthúil agus cúirtéiseach

5.3

A chinntiú go dtugann gach ball foirne a n-ainm agus a rannóg agus iad ag freagairt glaonna teileafóin

5.4

A chinntiú go ndéantar teachtaireachtaí glórphoist a nuashonrú go rialta agus go bhfreagraítear gach teachtaireacht glórphoist laistigh de thrí lá oibre

5.5

Cinntigh go gcuirtear sonraí teagmhála ar fáil ar gach cumarsáid scríofa nó ríomhphoist

5.6

Admháil go bhfuarthas cumarsáid scríofa laistigh de fhráma ama ar leith. Murar féidir déileáil leis an ábhar go pras, eiseofar freagra eatramhach

5.7

Oiliúint ar sheirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí a sholáthar don fhoireann mar iarracht cultúr sármhaitheasa a thógáil i seirbhís do chustaiméirí ag BOOCCC. Cuirfear oiliúint ar fáil go háirithe do bhaill foirne a bhfuil róil shainiúla sheachtracha acu maidir le custaiméirí a láimhseáil

Coinneoidh BOOCCC córas dea-fhógartha, inrochtana, trédhearcach agus simplí le húsáid chun déileáil le gearáin faoi cháilíocht na seirbhíse a chuirtear ar fáil nó faoi chinntí a ghlactar i ndáil le seirbhísí. Cinnteoimid go dtabharfar tacaíocht agus go dtéitear i gcomhairle lenár bhfoireann maidir le saincheisteanna seachadta seirbhíse.

Déanfaidh BOOCCC na gníomhartha seo a leanas:

 

Pointe

Gníomhartha

6.1

Déileáil le gach gearán laistigh de na frámaí ama atá leagtha síos inár Nós Imeachta Gearán

6.2

An Nós Imeachta um Ghearáin um Sheirbhís do Chustaiméirí a phoibliú ar ár dtairseach foirne agus ar ár suíomh Gréasáin agus cinntigh go bhfuil rochtain éasca air

6.3

A chinntiú go ndéileáiltear le gach gearán go pras, go cothrom, go neamhchlaonta agus faoi rún

6.4

Gach gearán a phróiseáil de réir an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí

6.5

Monatóireacht a dhéanamh ar ghearáin lena chinntiú go gcuirtear feabhas ar sheirbhísí amach anseo nuair is gá

6.6

Cloí leis an Nós Imeachta maidir le Gearáin a Phróiseáil a dhéanann Tuismitheoirí/Caomhnóirí Mac Léinn nó Foghlaimeoir(í) Aosacha 2018 i gcás ina bhfuil gearán déanta ag tuismitheoir/caomhnóir dalta nó foghlaimeora aosaigh i gcoinne ball foirne, agus na páirtithe go léir a bhfuil baint acu leis a chur ar an eolas. den nós imeachta

Coinneoidh BOOCCC córas achomhairc/athbhreithnithe foirmiúil, dea-fhógartha, inrochtana, trédhearcach agus simplí le húsáid do chustaiméirí atá míshásta le cinntí maidir le seirbhísí.

Déanfaidh BOOCCC na gníomhartha seo a leanas:

 

Pointe

Gníomhartha

7.1

Gach achomharc a láimhseáil laistigh de na frámaí ama atá leagtha síos inár Nós Imeachta Gearán do Chustaiméirí

7.2

A chinntiú go gcaitear le gach achomharc go pras, go cothrom, go neamhchlaonta agus faoi rún

7.3

Próiseálfar taifid na n-achomharc de réir an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí

7.4

A chinntiú go gcoimeádtar aiseolas ón Nós Imeachta Achomharc Custaiméirí faoi athbhreithniú

Tá BOOCCC meáite ar éisteacht lena pháirtithe leasmhara – inmheánacha agus seachtracha. Cuireann sé luach ar dheiseanna comhairliúcháin agus rannpháirtíochta leis an bhfoireann, le mic léinn agus le foghlaimeoirí agus le páirtithe leasmhara seachtracha agus tuigeann sé go gcinnteoidh an comhairliúchán seo go gcuirfear ár seirbhísí ar fáil ar chaighdeán níos airde. Tá an comhairliúchán seo tábhachtach i bhforbairt agus i measúnú ár seirbhísí.

Déanfaidh BOOCCC na gníomhartha seo a leanas:

 

Pointe

Gníomhartha

8.1

Meicníochtaí aiseolais ó chustaiméirí a fhorbairt, lena n-áirítear úsáid uirlisí aiseolais ar líne agus seisiúin ghrúpa fócais inar féidir le baill foirne idirghníomhú agus smaointe a roinnt (lena n-áirítear mic léinn/foghlaimeoirí agus tuismitheoirí)

8.2

Dul i gcomhairle le geallsealbhóirí ar bhonn leanúnach chun na seirbhísí a sholáthraítear a fhorbairt agus a fheabhsú

8.3

Cultúr feabhsúcháin leanúnaigh a chur chun cinn laistigh den eagraíocht

8.4

Aiseolas a lorg ónár gcustaiméirí ar chaighdeán na seirbhísí a chuirimid ar fáil agus tuairisc a thabhairt ar ár bhfeidhmíocht inár dTuarascáil Bhliantúil

8.5

A chinntiú go ndéantar anailís ar an aiseolas ó na próisis chomhairliúcháin go léir agus go dtugtar faoi ghníomhartha chun feabhsú forásach a chinntiú

8.6

Feidhmíocht a thomhas agus a mheas go rialta i gcoinne na ngealltanas inár gCairt Chustaiméirí

Leanfaidh BOOCCC ar aghaidh ag lorg deiseanna chun rogha a sholáthar maidir le seachadadh seirbhíse, nuair is féidir, lena n-áirítear solúbthacht maidir le seachadadh cúrsaí. Úsáidfimid teicneolaíochtaí atá ar fáil agus teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn chun rochtain agus rogha agus cáilíocht an tseachadta a chinntiú.

Déanfaidh BOOCCC na gníomhartha seo a leanas:

 

Pointe

Gníomhartha

9.1

An raon idirbheart is féidir a dhéanamh ar líne a leathnú ionas gur féidir le custaiméirí rochtain a fháil ar sheirbhísí nuair atá sé áisiúil dóibh.

9.2

Cinntiú go mbíonn roghanna teagmhála iolracha ar fáil laistigh den eagraíocht, lena n-áirítear seoltaí teileafóin, ríomhphoist agus suíomhanna gréasáin

9.3

Scrúdú a dhéanamh ar theicneolaíocht nua chun bealaí áisiúla eile a fhorbairt chun idirghníomhú le baill foirne

9.4

Déan iniúchadh ar mhodhanna teagaisc agus oiliúna malartacha, lena n-áirítear soláthar ar líne, chun solúbthacht agus rochtain a mhéadú d’fhoghlaimeoirí

Leanfaidh BOOCCC le seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar trí Ghaeilge agus trí Bhéarla agus déanfaidh sé gach iarracht freastal ar chustaiméirí ar mian leo a ngnó a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.

Déanfaidh BOOCCC na gníomhartha seo a leanas:

 

Pointe

Gníomhartha

10.1

Cloí le ceanglais Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

10.2

Déanfaimid gach iarracht freastal ar dhaoine ar mian leo a ngnó a dhéanamh trí mheán na Gaeilge agus é sin a chur in iúl inár gCairt Chustaiméirí

10.3

A chinntiú go bhfuil an Tuarascáil Bhliantúil, an Ráiteas Straitéise agus foilseacháin faisnéise eile agus príomhcháipéisí beartais arna dtáirgeadh ag, nó thar ceann, BOOCCC ar fáil i nGaeilge

10.4

Leanúint ar aghaidh ag cothabháil ár suíomh Gréasáin i nGaeilge agus i mBéarla

10.5

Cinntiú go bhfuil comharthaíocht inár scoileanna/ionaid/oifigí ar taispeáint i nGaeilge agus i mBéarla, mar atá sonraithe in Acht na Gaeilge 2003.

 

10.7

Na gníomhartha atá leagtha amach i Scéim Teanga BOOCCC a chur i bhfeidhm

10.8

Alt 10.1a d’Acht na dTeangacha Oifigiúla a chomhlíonadh ó Dheireadh Fómhair 2022 maidir le fógraíocht

 

10.9

Tacaíocht a thabhairt do bhaill foirne ar mian leo a scileanna Gaeilge a fhorbairt

Oibreoidh BOOCCC chun cur chuige níos comhordaithe agus níos comhsheasmhaí a fhorbairt maidir le seachadadh ár seirbhísí thar gach roinn san eagraíocht.

Déanfaidh BOOCCC na gníomhartha seo a leanas:

 

Pointe

Gníomhartha

11.1

Leanúint le cur chuige comhtháite a fhorbairt maidir le seachadadh ár seirbhísí, lena n-áirítear comhoibriú le grúpaí áitiúla reachtúla, deonacha agus pobail

 

11.2

Cuir sonraí ranna agus seirbhísí ar fáil ar ár dtairseach foirne agus ar ár suíomh Gréasáin ionas go mbeidh a fhios ag custaiméirí cé leis ar cheart teagmháil a dhéanamh leo.

11.3

Clár ionduchtaithe a sholáthar do bhaill foirne nua lena chinntiú go dtugtar eolas dóibh ar ár n-eagraíocht agus a seirbhísí.

11.4

Oibriú trasfheidhmeach a spreagadh ar fud na ranna ionas go dtuigeann an fhoireann an ról atá acu i saolré seachadta seirbhíse. Cinnteoidh sé seo soláthar seirbhíse níos comhtháite do chustaiméirí

11.5

Cumarsáid éifeachtach a spreagadh trasna ranna, trí dheiseanna méadaithe le haghaidh cruinnithe duine le duine agus ar líne le comhghleacaithe i ranna eile

Measann BOOCCC gurb iad a fhoireann an tsócmhainn is mó atá ag an eagraíocht. Mar chustaiméirí inmheánacha BOOCCC, tacófar leis an bhfoireann agus rachfar i gcomhairle leo maidir le saincheisteanna seachadta seirbhíse. Ina theannta sin, tabharfaidh a gcomhghleacaithe an leibhéal céanna cúirtéise agus gairmiúlachta d’fhoireann BOOCCC agus a bhfuiltear ag súil leis dár gcustaiméirí seachtracha.

Déanfaidh BOOCCC na gníomhartha seo a leanas:

 

Pointe

Gníomhartha

12.1

A chinntiú go mbaineann na caighdeáin a bhaineann le custaiméirí seachtracha le custaiméirí inmheánacha

12.2

Cultúr measa ar éagsúlacht agus éagsúlacht a chur chun cinn i measc na foirne

12.3

Leanúint le nuachtlitir foirne a tháirgeadh ionas go gcuirfear baill foirne ar an eolas faoi fhorbairtí agus tionscnaimh a tharlaíonn ar fud na heagraíochta

12.4

Seisiúin chomhroinnte faisnéise ar leith a eagrú thar ranna BOOCCC

12.5

Tairseach foirne cothrom le dáta a chothabháil chun faisnéis agus eolas a roinnt leis an bhfoireann

12.6

Leanúint ar aghaidh le haitheantas foirmiúil a thabhairt don mhéid a chuireann baill foirne ar scor

ó BOOCCC trí imeacht ceiliúrtha a eagrú

12.7

A chinntiú go gcaitear le gach ball foirne le dínit agus le meas

12.8

Glacadh le cultúr freagra a thabhairt ar fhiosrúcháin ó chomhghleacaithe chomh tapa agus chomh cruinn agus is féidir, laistigh de na frámaí ama freagartha atá leagtha amach

12.9

Déan measúnú rialta ar ár bhfoirgnimh lena chinntiú go bhfuil siad oiriúnach don fheidhm agus compordach don fhoireann, do mhic léinn agus d’fhoghlaimeoirí agus go gcomhlíonann siad an reachtaíocht sláinte agus sábháilteachta

12.10

Líonraí agus pobail chleachtais a thógáil chun tacú le tógáil acmhainne agus roinnt dea-chleachtais

12.11

Tacú le folláine na foirne trí raon seirbhísí

12.12

Plean bliantúil um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) a fhorbairt don eagraíocht a chuireann foghlaim do chách chun cinn.

Léim ar ábhar