KCETB Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Rialtas na hEireann Government of Ireland
Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach

Freastalaíonn 96 mac léinn de chuid BOOCCC Chill Chainnigh ar Oiliúint Chomhairle na Mac Léinn

Bhain nócha sé mac léinn ó ocht scoil i gCill Chainnigh leas as lá oiliúna speisialta an tseachtain seo a bhí dírithe ar a nguth a chur in iúl ionas gur féidir leo rannchuidiú bríoch a dhéanamh sa chinnteoireacht ar mhaithe lena gcomhscoláirí agus a gcuid scoileanna.

 

Students from Coláiste Pobail Osraí, with their teacher Aisling de Faoite

D’eagraigh Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (BOOCCC) an cúrsa lae amháin do mhic léinn ar fud a 13 scoil i gCill Chainnigh agus i gCeatharlach chun béim a leagan ar ról agus ar fhreagrachtaí a gComhairlí Mac Léinn aonair agus chun na scileanna a theastaíonn a thabhairt do na mic léinn ionas go mbeidh siad in ann páirt ghníomhach a ghlacadh ina gcuid comhairlí.

 

 

D’fhreastail nócha sé mac léinn ó Choláiste Pobail Osraí, Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh, Coláiste Grennan, Bhaile Mhic Andáin, Coláiste Dubhuisce Ghráig na Manach, Scoil Aireagail Bhaile Héil, Coláiste Mhuire Bhaile Sheáin agus Coláiste Pobail na Mainistreach, Phort an Chalaidh ar an lá oiliúna lena múinteoirí arb é an ról atá acu ná tacú le comhairlí mac léinn i scoileanna.

 

D’fhoghlaim na scoláirí óna chéile agus iad ag obair i ngrúpaí le scoláirí ó scoileanna eile i gceardlanna ainmnithe. Chuir an t-éascaitheoir Denise Kelly oiliúint ar fáil i róil éagsúla na Comhairle mar chathaoirleach, leaschathaoirleach, rúnaí, cisteoir agus OCP agus d’fhoghlaim na scoláirí faoi oibriú i gcomhpháirtíocht le bainistíocht na scoile, foireann agus tuismitheoirí ar mhaithe leis an scoil agus lena gcomhscoláirí.

 

Daltaí ó Ghairmscoil Chathair Chill Chainnigh lena múinteoir, Marian Treacy

Ba í Stiúrthóir Scoileanna BOOCCC, an Dr Pauline Egan a rinne maoirsiú ar an lá. “Tá gach ceann dár 13 mheánscoil BOOCCC an-dírithe ar an mac léinn agus cuireann ár gComhairlí Mac Léinn deiseanna iontacha ar fáil do mhic léinn chun a nguth a chur in iúl. Thar na blianta, tá ár gComhairlí Mac Léinn feicthe againn ag cur le forbairt pholasaí na scoile i roinnt réimsí a bhfuil buntáistí suntasacha tugtha acu do na scoláirí agus don scoil féin”.

 

“Chomh maith le daonlathas á chur i ngníomh a léiriú, is bealach iontach iad Comhairlí na Mac Léinn freisin chun ligean dár gcuid mac léinn a scileanna cumarsáide, pleanála agus eagrúcháin a fhorbairt a rachaidh chun tairbhe dóibh ina saolta amach anseo”, a dúirt an Dr Egan.

Daltaí ó Choláiste Grennan lena múinteoir, Laura Keane

 

Teideal an phríomhíomhá: Daltaí ó Choláiste Mhuire lena múinteoir Vanessa O’Dowd

 

Léim ar ábhar